Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELITE Date s.r.o.

I. Předmět

1) Tyto obchodní podmínky stanovují základní podmínky týkající se používání služeb provozovaných společností ELITE Date s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spis. zn. C 278797, IČO 29093244, používající doménové jméno www.elitedate.cz (dále jen „ELITE Date").

2) ELITE Date na svých internetových stránkách nabízí službu sloužící ke zprostředkování seznámení svých zákazníků, informace o nich a o jejich ideálních partnerech, čímž jim poskytuje pomoc v hledání vhodné osoby k seznámení.

3) Vzhledem k charakteru poskytované služby může být uchazečem o poskytnutí služby nebo zákazníkem ELITE Date (dále jen „zákazník“) pouze spotřebitel. Pokud zákazník uzavře s ELITE Date smlouvu, vystupuje ELITE Date vůči němu jako poskytovatel služby a zákazník jako uživatel.

4) Podmínky a ustanovení uvedené níže upravují užívání služeb ELITE Date a vzájemná práva a povinnosti ELITE Date a zákazníků. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi ELITE Date a zákazníkem. To znamená, že se jimi ELITE Date i zákazník zavazují uzavřením smlouvy řídit, i když se užívání nebo přístup uskutečňují mimo Českou republiku.

II. Co je to smlouva a využívání služeb

1) Smlouvou o poskytování seznamovacích služeb se ELITE Date zavazuje poskytnout svým zákazníkům přístup ke svým

službám (k databázi na stránkách www.elitedate.cz, k mobilní aplikaci či k partnerským stránkám, do kterých služby jsou nebo mohou být integrovány).

2) Zákazník může smlouvu s ELITE Date uzavřít prostřednictvím tzv. komunikačních prostředků na dálku, jak jim říká občanský zákoník. Pod tak honosným označením si lze představit třeba počítač, tablet nebo telefon. Hlavně s internetem. Náklady na použití těchto prostředků si hradí zákazník sám v rámci běžných plateb za telefon, internet apod.

3) Smlouva je uzavřena dokončením registrace (pro bezplatný smluvní poměr) nebo obdržením platby zákazníka (pro placené služby). Uzavření smlouvy (registrace) je předpokladem pro zřízení přístupu do ELITE Date systému databází a poskytování služeb.

4) Pro řádné provedení registrace zákazník nejprve vyplní formulář na webové stránce ELITE Date, kde uvede, zda hledá muže nebo ženu, zda je mužem nebo ženou, e-mailovou adresu a vyjádří souhlas s obchodními podmínkami. Zákazník vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami prohlašuje, že si tyto podmínky pozorně přečetl, že je jejich obsah srozumitelný a určitý, že je pochopil a že s nimi bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí. Zákazník kliknutím na tlačítko „Chci si najít partnera“ přejde na registrační formulář. Registraci provede vyplněním svých osobních údajů (např. jméno a příjmení, vzdělání, povolání, výška, barva očí a vlasů, vztahové preference, záliby apod.). Po vyplnění registračního formuláře obdrží zákazník potvrzovací e-mail. Svou registraci dokončí kliknutím na tlačítko „Chci se seznámit“ v tomto e-mailu.

5) Zákazník může využít zrychlenou registraci prostřednictvím přihlášení se přes Facebook nebo přes Seznam na webové stránce ELITE Date. V takovém případě nemusí vytvářet heslo a využije pro registraci a následné přihlašování účet Facebooku nebo Seznamu. V ostatním registrace probíhá stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

6) Zákazník je povinen použít při registraci své pravé občanské jméno a příjmení. Registrovat se může pouze osoba, která je plnoletá. Svou registrací se zákazník zavazuje dodržovat podmínky specifikované v těchto obchodních podmínkách, používat služby pouze pro osobní a nekomerční účely a prohlašuje, že splňuje předpoklady uvedené ve smlouvě a v těchto obchodních podmínkách.

7) Smlouva se zákazníkem je uzavírána v českém jazyce a je ELITE Date uchovávána ve formě elektronického záznamu pro interní účely, přístup k ní je možný pouze na žádost. ELITE Date umožňuje uzavření smlouvy prostřednictvím interaktivního webového rozhraní; předtím, než dojde k uzavření smlouvy, může zákazník vložené údaje kontrolovat a měnit. V souvislosti s poskytováním služeb nejsou ze strany ELITE Date vyžadovány zálohy.

III. Popis a rozsah služeb

1) ELITE Date poskytuje dva základní druhy služeb. Zaprvé bezplatné služby, zadruhé placené služby.

2) Bezplatná služba je zákazníkovi poskytována bez zbytečného odkladu od dokončení registrace za předpokladu, že zákazník ELITE Date výslovně požádá, aby započala s plněním svých služeb před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy. Jinak ELITE Date může zahájit poskytování služeb až po uplynutí lhůty 14 dnů.

3) Zpoplatněnými službami jsou tzv. prémiové členství, které je hrazeno formou úhrady za přístup ke službám ELITE Date po zákazníkem zvolenou dobu (dále jen „Prémiové členství“), a tzv. „prémiové členství continuum“, které se od předchozího liší tím, že jsou platby automaticky prodlužovány (dále jen „Prémiové členství Continuum“). ELITE Date může rozhodnout, jaké formy prémiového členství bude nabízet a po jak dlouhou dobu. Zpoplatněná služba je zákazníkovi poskytována bez zbytečného odkladu od uhrazení platby dle způsobu provedení platby za předpokladu, že zákazník ELITE Date výslovně požádá, aby započala s plněním svých služeb před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy. Jinak ELITE Date může zahájit poskytování služeb až po uplynutí lhůty 14 dnů. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí například při platbě kartou – okamžitě, rychlé online platbě – cca půl hodiny, klasickém bankovním převodu – 1 až 2 pracovní dny, složence na poště – 3 až 5 pracovních dní a přes Google Pay nebo Apple Pay – okamžitě.

4) Bezplatné služby zahrnují pouze vytvoření uživatelského profilu bez možnosti komunikace s potenciálními partnery. Až při uhrazení Prémiového členství nebo Prémiového členství Continuum má zákazník k dispozici zejména přístup k ostře zobrazeným fotografiím ostatních zákazníků, ke komunikaci s ostatními zákazníky a k navázání kontaktu.

5) Služby fungují na standardních počítačích a mobilních zařízeních se standardními operačními systémy a prohlížeči s přístupem k internetovému připojení s minimální rychlostí stahování a odesílání dat 500kb/s. Za standardní operační systémy lze považovat zejména Windows 10 a novější, macOS 10.12 a vyšší, Android 7 a vyšší a iOS od verze 11. Za standardní prohlížeče lze považovat zejména prohlížeče Chrome, Firefox, Safari a Edge v nejaktuálnější verzi.

6) ELITE Date poskytuje zákazníkům přístup ke svým aplikacím a databázi. To zahrnuje rovněž přístup k osobnostnímu testu, který zákazník vyplní při registraci. Odpovědi zákazníka na otázky v dotazníku tvoří základ pro vypracování individuálního ohodnocení zákazníka prostřednictvím testu a je možné je později měnit v profilu v uživatelském účtu.

7) Odpovědi zákazníka na otázky v dotazníku a jiné osobní údaje se uvádějí do ELITE Date databáze, kde se porovnávají s údaji jiných zákazníků ELITE Date. Toto porovnání je založeno na algoritmu umožňujícím odhalení kompatibility dvou profilů zákazníků. Výsledek porovnání se předává zákazníkovi, a to tak, že zákazník obdrží soupis těch zákazníků, jejichž profil nejlépe odpovídá jeho profilu. Součástí služby ELITE Date je, že se profil zákazníka může objevit jako kompatibilní u jiných zákazníků.

8) Zákazníci mohou kontaktovat jiné zákazníky doporučené ELITE Date po obdržení platby za Prémiové členství nebo Prémiové člentví Continuum. Kontaktovaný zákazník se má právo svobodně rozhodnout, zda odpoví, nebo ne. Komunikace mezi zákazníky se uskutečňuje výhradně přes vnitřní komunikační systém ELITE Date.

9) ELITE Date může zákazníkovi poskytovat aktualizace svých digitálních služeb, které jsou nezbytné, aby byly poskytovány bez vad po dobu trvání závazku, a upozornit zákazníka na jejich dostupnost. Pokud je k provedení aktualizace nutné jednání zákazníka, který tak neučiní, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že uživatel nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Pokud ELITE Date upozornila zákazníka při uzavírání nebo změně smlouvy, že nezbytné aktualizace digitálních služeb nebudou poskytovány a zákazník s tímto výslovně souhlasil, ELITE Date není aktualizace dle těchto obchodních podmínek povinna provádět.

10) ELITE Date je oprávněna změnit jí poskytované služby i mimo aktualizace za účelem vylepšení poskytování služeb, jako jsou zejména technické změny s ohledem na přizpůsobení služeb novému technickému prostředí nebo zvýšenému počtu jeho uživatelů. Zákazníkům touto změnou nesmí vzniknout dodatečné náklady a změna musí být oznámena jasným a srozumitelným způsobem.

IV. Ceník a platba prémiových služeb

1) Vymezení placených služeb, jejich cena a časová omezenost využívání je stanovena ceníkem, jenž je v aktuálním znění dostupný registrovaným zákazníkům v databázi ELITE Date.

2) Než bude placený servis zpřístupněn zákazníkům, budou upozorněni, že služba je placená, a informováni o jejím rozsahu a způsobech placení. Smlouva o Prémiovém členství či smlouva o Prémiovém členství Continuum je uzavřena obdržením platby. Tato smlouva se rovněž řídí těmito obchodními podmínkami.

3) Kdykoliv do okamžiku provedení platby se zákazník může rozhodnout, že platbu neprovede.

4) Cenu za poskytnutí zpřístupnění Prémiového členství či Prémiového členství Continuum hradí zákazník prostřednictvím některé z následujících platebních metod (dále jen „platební metody"):

 • platební kartou,
 • prostřednictvím Google Pay,
 • bankovním převodem,
 • prostřednictví GoPay účtu,
 • prostřednictvím PayPal účtu,
 • prostřednictvím účtu Apple Pay,
 • složenkou,
 • jiným způsobem platby umožněným a podporovaným ELITE Date dle informací v objednávkovém formuláři.

5) ELITE Date není poskytovatelem a/nebo provozovatelem žádné z platebních metod. Odpovědnost za průběh transakcí nese výhradně poskytovatel platebních služeb na jednotlivých platebních metodách.

6) Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě Prémiového členství Continuum jsou jeho platby automaticky prodlužovány až do okamžiku, kdy zákazník automatické opakování platby sám neukončí. Cena členství u automaticky prolongovaných plateb je stejná jako při platbě první, ledaže ELITE Date informuje zákazníka nejméně 30 dnů před nabytím účinností změny ceny prostřednictvím e-mailu uvedeného v uživatelském účtu o tom, že se cena mění; pokud ELITE Date poskytne zákazníkovi slevu na první platbu Prémiového členství Continuum, je cena členství u automaticky prolongovaných plateb uvedena v databázi a není shodná s první platbou. Zákazník může automatickou prolongaci kdykoliv zrušit prostřednictvím formuláře dostupného ze stránky přehledu členství ze svého profilu. Opakované platby jsou prováděny až 24 hodin před uplynutím zvoleného časového období, a to z důvodu přenosu informací o platbě mezi poskytovatelem platební metody a ELITE Date. Nebude-li zákazník mít dostatečné finanční prostředky ke dni, kdy je platba splatná, ELITE Date zašle na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem e-mailovou zprávu o „neúspěšné platbě" a pokusí se znovu čerpat předplatné – nikoliv více než 7krát – prostřednictvím poskytnuté kreditní nebo debetní karty, a to nejdéle po dobu 7 (sedmi) pracovních dnů. Po uvedenou dobu, po kterou se ELITE Date bude pokoušet o čerpání neprovedení platby, Prémiové členství Continuum zákazníka trvá. Po jejím marném uplynutí je ELITE Date oprávněna od smlouvy o poskytování Prémiového členství Continuum odstoupit z důvodu prodlení na straně zákazníka. Za odstoupení od smlouvy se považuje také smazání uživatelského účtu zákazníka, případně zablokování přístupu k čerpání služeb.

V. Ochrana osobních údajů

1) Při poskytování služeb ELITE Date zpracovává osobní údaje zákazníků, jako například věk, pohlaví, PSČ, telefonní číslo, výsledky osobnostních testů, obrázky za účelem poskytnutí služby dle těchto obchodních podmínek, plnění zákonných povinností a za dalšími účely, vymezenými v informačním dokumentu s názvem „Zásady správy osobních dat“ dostupném na adrese https://www.elitedate.cz/zasady-spravy-osobnich-dat. V tomto dokumentu se zákazníci dozví také o tom, kdo může mít přístup k jejich osobním údajům, a jaká jim náleží ve vztahu ke zpracování osobních údajů práva (např. že mají právo na přístup ke svým osobním údajům, nebo že mohou odvolat udělené souhlasy i v některých případech žádat výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů).

VI. Povinnosti zákazníků

1) Každý zákazník se zavazuje považovat za důvěrné všechny doručované e-maily, zprávy v interním i jiném systému a jiná sdělení nebo údaje jiných zákazníků, které obdrží při čerpání služeb ELITE Date, a neprozrazovat je třetí straně bez souhlasu původce. Tato povinnost se také vztahuje na jména, telefonní čísla, adresy, profily na jakýchkoliv sociálních sítích či e-maily a/nebo URL jiných zákazníků. Předávání jakýchkoli údajů ne-zákazníků je také zakázáno.

2) Každý zákazník se dále zavazuje nezneužívat služby ELITE Date, především se zavazuje:

 • a) nepoužívat systém ELITE Date pro šíření hanlivých, nepřístojných, pornografických, urážlivých či protizákonných materiálů či informací;
 • b) nepoužívat ELITE Date pro vyhrožování, pronásledování lidí nebo pro porušování lidských práv (včetně práva na ochranu osobnosti), a také pro nabízení či dožadování se peněz nebo jakýchkoliv jiných materiálních či nemateriálních hodnot;
 • c) neposílat na stránky ELITE Date žádná data (i) obsahující viry (infikovaný software); (ii) obsahující software nebo jiné materiály chráněné autorským právem nebo právem průmyslového vlastnictví, kromě případů, když zákazník je vlastníkem nebo oprávněným držitelem dotčených práv;
 • d) nepoužívat ELITE Date takovým způsobem, aby dostupnost nabídek pro jiné zákazníky byla negativně ovlivněna;
 • e) neposílat zprávy zákazníkům pro účely jiné než osobní komunikace, zejména nepoužívat systém pro propagaci nebo reklamu služeb či zboží.

3) Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě podezření na nepřípustné nebo protizákonné použití služby, má ELITE Date právo ověřit data uváděná zákazníkem v systému a podle svého uvážení zablokovat přístup k těmto údajům a zablokovat zákazníkovi přístup ke službám ELITE Date, jinak ho znepřístupnit či zneviditelnit, popřípadě profil smazat. V případě pochybností má ELITE Date právo konečného rozhodnutí o přípustnosti příslušných materiálů.

4) ELITE Date zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení zákazníka a pro přístup ke službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě, s výjimkou osob využívaných k poskytnutí služby zákazníkům (externí spolupracovníci, provozovatelé software k uchování údajů).

5) Uživatelský účet – profil zákazníka slouží především k seznámení zákazníka s jiným zákazníkem. Zákazník má povinnost uvádět do svého uživatelského účtu pouze pravdivé údaje. Obsahem uživatelského účtu zejména nesmí být:

 • (i) texty, které jsou v rozporu s právními předpisy;
 • (ii) texty vykazující znaky podvodného jednání zákazníka;
 • (iii) komerční a reklamní sdělení, včetně nabídek práce apod.;
 • (iv) vulgární nebo sexuálně laděné texty;
 • (v) erotické nebo pornografické fotografie či jen odkazy na tyto fotografie;
 • (vi) autorská díla bez výslovného souhlasu autora;
 • (vii) urážlivé texty nebo texty motivované pedofilií, zoofilií, xenofobii a rasismem;
 • (viii) texty umožňující zaměnitelnost uživatelského účtu s účtem jiného zákazníka;
 • (ix) kontaktní informace uživatele jako jsou zejména telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky, QR či jiný kód vedoucí na profil uživatele nebo jiné osoby na sociálních sítích.

6) Profilová fotografie zákazníka musí zobrazovat aktuální vzhled zákazníka. ELITE Date akceptuje fotografie, na kterých je vidět detailně obličej zákazníka nebo celá postava. ELITE Date neakceptuje fotografie postavy vyfocené zezadu, fotografie focené z velké dálky, fotografie rozmazané, příliš tmavé fotografie ani fotografie upravené různými aplikacemi měnícími vzhled. Zákazník prohlašuje, že jím do jeho profilu umístěná profilová fotografie odpovídá skutečnosti a že disponuje veškerými právy k této fotografii, především právem tuto fotografii volně zveřejnit. Zákazník není oprávněn umístit na ELITE Date fotografie obsahující kontaktní informace uživatele jako jsou e-mail, odkaz na webové stránky, QR či jiný kód vedoucí na profil uživatele nebo jiné osoby na sociálních sítích.

7) Zákazník se dále zavazuje zejména neporušovat obecně závazné právní předpisy a respektovat veškeré pokyny ELITE Date v souvislosti s poskytováním služeb. Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že ELITE Date je oprávněna přijmout veškerá opatření k ochraně svých práv i při podezření na hrozbu jejich ohrožení, a že je ELITE Date v této souvislosti zejména oprávněna zablokovat, zneviditelnit a/nebo jinak znepřístupnit profil zákazníka.

8) Zákazník není oprávněn práva ze smlouvy o Prémiovém členství či smlouvy o Prémiovém členství Continuum postoupit na třetí osobu, ani není oprávněn umožnit užívání zpoplatněné služby ELITE Date (např. zpřístupněním svého uživatelského účtu/profilu apod.). třetí osobě.

9) Jakékoliv rozmnožování či šíření aplikace, databáze, systému či služeb ELITE Date (dále také souhrnně jako „databáze“) zákazníkem je zakázáno, s výjimkou rozmnoženin určených výhradně k soukromým účelům. Databázi může zákazník užívat pouze k soukromým účelům, zejména ji nesmí prodávat, pronajímat či jinak zpeněžovat, ani jakékoliv produkty, v nichž databázi použije.

10) Pokud zákazník databázi ELITE Date užije v rozporu s těmito obchodními podmínkami, musí ji na výzvu ELITE Date okamžitě přestat užívat za protiprávním účelem a současně na své vlastní náklady odstranit vše, co takovým užitím databáze vzniklo. Ve výsledku tedy bude muset databázi a vše, co na základě ní vzniklo, stáhnout ze všech míst, kde by se mohla databáze protiprávně nacházet (prodejní webové stránky apod.).

11) Za užívání databáze ELITE Date nese zákazník odpovědnost. Pokud v souvislosti s užíváním databáze ze strany zákazníka vznikne ELITE Date jakákoliv škoda či jiná újma, bude ji muset zákazník nahradit v plné výši.

12) Porušení kterékoliv povinnosti zákazníka podle tohoto článku se považuje za podstatné, a ELITE Date je v takovém případě oprávněna odstoupit od smlouvy se zákazníkem, což znamená zejména oprávnění smazat jeho uživatelský účet a/nebo mu zablokovat přístup k databázi ELITE Date; zákazníkovi bude vrácena zbývající část uhrazené ceny za dosud neposkytnutá plnění.

VII. Zrušení služby a ukončení užívání

1) Zákazník má právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb uzavřenou na dobu určitou i neurčitou kdykoliv za dobu jejího trvání bez udání důvodu jednoznačným projevem vůle doručeným ELITE Date. Smlouva je vypovězena okamžikem, k jakému ELITE Date provede smazání profilu, přičemž ELITE Date se zavazuje tak učinit nejpozději do 14 dnů od obdržení výpovědi. Vymazání profilu (zrušení registrace) zákazníkem se rovněž považuje za vypovězení smlouvy k okamžiku smazání profilu. Zákazník v případě vypovězení smlouvy bez udání důvodu nemá nárok na vrácení již uhrazených plateb, ledaže jde o případ uvedený v čl. VIII. obchodních podmínek. To nebrání postupu dle čl. XII. obchodních podmínek.

2) V případě, že se zákazník nepřihlásí ke svému uživatelskému profilu (tj. nenavštíví e-mailovou schránku, nepřihlásí se apod.) po dobu delší než 12 měsíců, je ELITE Date oprávněna zrušit takový neaktivní uživatelský účet, zákazník s tím vyjadřuje souhlas přijetím těchto obchodních podmínek.

3) ELITE Date si vyhrazuje právo okamžitého smazání uživatelského profilu/profilů (ať už celého uživatelského profilu nebo jen jeho části či částí) a/nebo zablokování přístupu zákazníka k aplikacím a databázi ELITE Date, pokud má ELITE Date důvodné podezření nebo je nadevší pochybnost zřejmé, že zákazník založil nebo užívá uživatelský profil:

 • s fiktivním jménem, zkratkou jmen a příjmení či jménem jiné osoby,
 • s falešnými fotografiemi nebo fotografiemi neodpovídajícími jeho skutečné podobě,
 • s vulgárním textem,
 • pouze za účelem flirtu nebo sexu,
 • který postoupil na třetí osobu, případně pokud zákazník porušil svou povinnost neumožnit užívání zpoplatněné služby ELITE Date třetí osobě (např. zpřístupněním svého profilu apod.),
 • způsobem porušujícím zákonné předpisy, dobré mravy a veřejný pořádek,
 • způsobem, který je v rozporu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami (např. uvádí v uživatelském profilu kontaktní údaje na uživatele jako e-mailové adresy, telefon, Facebook, Skype, webové stránky apod.).

Smazání uživatelského profilu/profilů a/nebo zablokování přístupu zákazníka k aplikacím a databázi ELITE Date se považuje za realizaci práva na odstoupení od smlouvy ze strany ELITE Date z důvodu podstatného porušení smlouvy zákazníkem. Zákazníkovi bude vrácena zbývající část uhrazené ceny za dosud neposkytnutá plnění. Zákazník nemá právo na vrácení ceny za již spotřebované služby.

4) Zákazník bere na vědomí, že ELITE Date má právo odstoupit od smlouvy s osobou, která v minulosti porušila podmínky ELITE Date nebo u které existuje takové důvodné podezření z porušení (např. pro totožnost IP adresy). Zákazníkovi bude vrácena zbývající část uhrazené ceny za dosud neposkytnutá plnění. Zákazník nemá právo na vrácení ceny za již spotřebované služby.

5) ELITE Date má právo kontrolovat a ověřovat obsah všech posílaných textů a údajů nebo grafických souborů, zda odpovídají právním předpisům a těmto obchodním podmínkám, a má také právo v případě nutnosti tyto údaje upravovat či smazat a profily zákazníků zablokovat, zneviditelnit, znepřístupnit a/nebo smazat v souladu s těmito obchodními podmínkami.

6) Zákazník si může obsah (zejména vložené fotografie a konverzace) ve svém uživatelském profilu kdykoliv stáhnout během trvání smlouvy nebo požádat o zpřístupnění obsahu ELITE Date nejpozději do okamžiku smazání profilu zákazníka. ELITE Date poskytne obsah bezplatně, v přiměřené době po doručení žádosti a v běžně používaném strojově čitelném formátu. Později není možné žádost podat, protože ELITE Date obsah maže zejména s ohledem na zásadu minimalizace osobních údajů. Pokud jde o osobní údaje, je ELITE Date oprávněna osobní údaje zpracovávat také po ukončení smlouvy se zákazníkem (smazání profilu), a to za účelem, v rozsahu a po dobu uvedenou v dokumentu Zásady správy osobních dat. Ostatní údaje mimo osobní údaje je ELITE Date povinna odstranit nejpozději do 14 dnů od smazání profilu, ledaže má důvodné podezření, že bude povinna tyto údaje zpřístupnit orgánům veřejné správy, potom je oprávněna tyto údaje zpracovávat po nezbytně dlouhou dobu, maximálně 3 roky po ukončení smlouvy.

VIII. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

1) Zákazník, který je spotřebitelem, může ze zákona od smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a tím smlouvu zrušit okamžikem, kdy ELITE Date toto odstoupení dojde. Nejpozději v poslední den lhůty musí zákazník odstoupení odeslat.

2) Jsou případy, kdy ani spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle výše uvedeného odstavce. Odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů není možné, pokud byly služby v této lhůtě v plném rozsahu poskytnuty a zároveň plnění služeb započalo s předchozím výslovným souhlasem zákazníka a ELITE Date ho poučila, že poskytnutím služeb zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy.

3) Odstoupit od smlouvy může zákazník jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči ELITE Date. Pro odstoupení od smlouvy může například využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek. Formulář může poslat poštou na doručovací adresu nebo třeba na e-mailovou adresu ELITE Date. Jakmile ELITE Date formulář dostane, neprodleně přijetí potvrdí na e-mailovou adresu spotřebitele.

4) Pokud spotřebitel uhradil jakoukoliv formu prémiového členství, je ELITE Date povinna peněžní částku (cenu) na základě odstoupení od smlouvy vrátit stejným způsobem, jakým ji přijala. A to bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení. Ve stejné lhůtě ELITE Date zruší spotřebiteli uživatelský účet nebo mu zablokuje přístup k čerpání služeb.

5) Pozor! Ne vždy musí ELITE Date vracet celou výši peněžní částky (cenu). Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy a ELITE Date s plněním služeb začala na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty od uzavření smlouvy, uhradí spotřebitel ELITE Date poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6) Zákazník může odstoupit od smlouvy i v dalších případech, kdy mu toto právo přiznává občanský zákoník nebo další právní předpisy. Hlavně pokud ELITE Date podstatně poruší povinnosti poskytovatele služeb ze smlouvy, z důvodu prodlení na straně ELITE Date nebo vadného plnění.

7) Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, má právo si od ELITE Date vyžádat zpřístupnění obsahu dle čl. VII. odst. 6 obchodních podmínek.

IX. Licenční ujednání

1) Předáním materiálu (např. fotografie), který je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sbírky zákonů, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zákazník právo dílo užít (licenci) v následujícím rozsahu:

 • Licence je nevýhradní, dílo může zákazník nadále užívat a poskytovat licenci k užití díla i dalším osobám.
 • Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv autorských bez územního a množstevního omezení.
 • Vzhledem k účelu poskytnutí licence je tato licence bezúplatná.
 • ELITE Date může dílo používat veškerými způsoby užití potřebnými pro plnění smlouvy, zejména dílo upravovat a zařazovat jej do jiného autorského díla či zveřejňovat dílo v uživatelském profilu zákazníka.

2) Zákazník prohlašuje, že mu náleží veškerá autorská práva k tomu, aby ELITE Date poskytl/a licenci v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci a zavazuje se ELITE Date nahradit škodu vzniklou tím, že po ELITE Date jakákoliv třetí osoba bude uplatňovat nároky způsobené zásahem do jejích autorských práv v důsledku porušení prohlášení zákazníka.

X. Odpovědnost

1) ELITE Date nekontroluje, zda jsou informace v profilech zákazníků či v jejich komunikaci bezpečné a správné. ELITE Date proto nenese žádnou odpovědnost za tyto informace.

2) ELITE Date neodpovídá za správnost údajů uvedených zákazníkem v osobnostním testu. ELITE Date proto neodpovídá ani za správnost vypracovaného výsledku testu a porovnání zákaznických profilů, protože vypracování výsledku testu a porovnání zákaznických profilů je prováděno především na základě zákazníkem uvedených údajů. Jakmile ELITE Date dojde ke zjištění, že je zákazníkovo chování v rozporu se zákonem, porušuje práva ELITE Date, ostatních zákazníků či třetích stran nebo je v rozporu se současnými povinnostmi zákazníků uvedenými v těchto obchodních podmínkách, bude ELITE Date postupovat podle těchto obchodních podmínek. ELITE Date není povinna nahradit škodu, která vznikla zákazníkovi v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od zákazníka, a dále zejména bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

3) ELITE Date garantuje, že bude usilovat o navázání kontaktů pro zákazníka. ELITE Date však nenese odpovědnost za to, zda zákazník dokáže úspěšně navázat kontakty během trvání smluvního vztahu, ani za to, když do konce trvání smluvního vztahu zákazník nenaváže žádný kontakt.

4) ELITE Date odpovídá v rámci smlouvy pouze za škody způsobené zákazníkovi, které způsobili zákazníkovi zákonní zástupci ELITE Date nebo osoby použité jako pomocníci ke splnění povinnosti ELITE Date úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, za ublížení na životě, těle nebo zdraví, založené na porušení povinností ze strany ELITE Date, jejích zákonných zástupců nebo osob použitých ke splnění povinnosti a za škody vzniklé porušením povinností, jejichž plnění je předpokladem řádné realizace smlouvy.

5) ELITE Date není odpovědná za stálou, nepřetržitou dostupnost systému nebo za vypnutí, přerušení či zničení technických instalací. Kromě toho ELITE Date především nenese odpovědnost za špatnou kvalitu přístupu k systému ELITE Date kvůli zásahu vyšší moci nebo jiným nekontrolovatelným událostem, především v případě selhání komunikačních sítí a kanálů. ELITE Date nenese odpovědnost za menší přerušení v poskytování služeb, zejména z důvodu údržby systému.

6) Zákazník bere na vědomí, že společnost ELITE Date je povinna zpřístupnit veškeré údaje uchovávané ve svém systému příslušným orgánům veřejné správy, stanoví-li tak právní předpisy. To se nepovažuje za porušení její odpovědnosti.

XI. Komunikace

1) Komunikace ELITE Date se zákazníky se uskutečňuje pomocí příslušného interního komunikačního systému nebo pomocí elektronické pošty.

2) Zprávy od zákazníků pro ELITE Date je možné posílat:

 • pomocí elektronické pošty na adresy uvedené na internetových stránkách ELITE Date (info@elitedate.cz),
 • pozemní poštou na adresu provozovny ELITE Date – ELITE Date s.r.o, Panská 2, Nové Město, 110 00 Praha 1,
 • pozemní poštou na adresu sídla ELITE Date – Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,
 • telefonicky na číslo +420 773 543 459.

3) Kdy jsou doručené listinné dokumenty?

 • dnem fyzického předání oznámení, pokud je dokument zasílán prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb (s výjimkou zaslání formou doporučené pošty) nebo doručován osobně; nebo
 • dnem doručení potvrzeným na doručence, pokud je dokument zasílán doporučenou poštou a pokud je skutečně doručen; nebo
 • marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, pokud se dokument zasílaný provozovatelem poštovních služeb nepodaří doručit nebo pokud bude přijetí dokumentu odepřeno (zákazníkem nebo ELITE Date, dle situace).

4) E-maily jsou doručeny v okamžiku, kdy je e-mailová zpráva odeslána z e-mailové schránky. To neplatí, pokud adresát zprávy prokáže, že se bez jeho zavinění zpráva nedostala do jeho dispozice.

XII. Změny obchodních podmínek

ELITE Date má právo měnit a doplňovat tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu. Tyto změny jsou oznámeny zákazníkovi prostřednictvím [*e-mailu uvedeného v uživatelském účtu], a to alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nové verze obchodních podmínek. Novou verzi obchodních podmínek ELITE Date zobrazí také na svých webových stránkách. Zákazník má právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět nejpozději do 10 dnů před nabytím účinnosti nové verze obchodních podmínek. Za vypovězení smlouvy se považuje také smazání uživatelského účtu v této lhůtě. Smlouva v takovém případě skončí k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti nové verze obchodních podmínek, ledaže existuje dle těchto obchodních podmínek jiný důvod, pro který dojde k ukončení smlouvy ještě před tímto dnem. Pokud zákazník nové znění podmínek neodmítne, považuje se to za jejich akceptaci. Zákazníkovi bude vrácena zbývající část uhrazené ceny za dosud neposkytnutá plnění, pokud tato plnění již uhradil.

XIII. Závěrečná ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky a všechny právní poměry mezi zákazníkem a společností ELITE Date se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky. Touto volbou práva a sudiště nejsou dotčena práva zákazníků spotřebitelů, která jim mohou vyplývat z právního řádu, který by se jinak na právní vztah použil.

2) V případě, že některá ustanovení v těchto obchodních podmínkách se stane neplatným nebo neúplným, zůstávají zbylá ustanovení obchodních podmínek platná a účinná. Neplatné nebo neúplné ustanovení bude nahrazeno nebo doplněno platným ustanovením, které nejvíce odpovídá zamýšlenému účelu. Pokud se ustanovení nestanou součástí smlouvy nebo budou neúčinná, bude se obsah smlouvy řídit podle příslušných právních předpisů.

3) ELITE Date je oprávněná pověřit třetí poskytovatele služeb a pověřence poskytnutím částí nebo celého spektra služeb společnosti ELITE Date, pokud tím zákazníkovi nevznikne žádná újma.

4) V případě, že dojde mezi ELITE Date a spotřebitelem ke sporu ze smlouvy o poskytování služeb, je zákazník oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jako dozorový orgán vykonávající dohled nad činností ELITE Date a subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách: https://adr.coi.cz/cs. Zákazník je rovněž oprávněn obrátit se se svou stížností na Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS . Spotřebitel může využít také platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5) ELITE Date není vázána žádným kodexem chování ve smyslu § 1820 odstavce 1 písmena n) občanského zákoníku.

6) Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je:

 • příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,
 • příloha č. 2: Reklamační řád.

To znamená, že se jimi tyto obchodní podmínky a smlouva řídí.

7) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.12.2023

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

příloha č. 1 obchodních podmínek


PDF soubor 24-01-24 Formulář pro odstoupení od smlouvy CZ V4-0.pdf


REKLAMAČNÍ ŘÁD

příloha č. 2 obchodních podmínek


I. Jak může zákazník reklamovat vadné služby?


1) Zde se dozvíte, jak může zákazník reklamovat vadné služby a na co všechno má právo. Reklamační řád je součástí smlouvy a obchodních podmínek, což znamená, že se jím řídí. Pokud si zákazník nebude vědět rady, může ELITE Date napsat na e-mail [info@elitedate.cz] nebo zavolat na [+420 773 543 459] a ELITE Date mu/jí poradí, jak postupovat.

2) Jako poskytovatel služby ELITE Date odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že služby odpovídají popisu na webovém rozhraní [www.elitedate.cz].

II. Co je to vada?

1) Vada je noční můra každého podnikatele. Přestože se snaží poskytovat ty nejlepší služby, někdy se vadám neubrání. Občanský zákoník říká, že služby mají vadu, pokud nejsou poskytnuty ve shodě se smlouvou.

2) ELITE Date odpovídá za to, že služby:

 • a) odpovídají ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • b) jsou vhodné k účelu, pro který je zákazník požaduje a se kterým ELITE Date souhlasila,
 • c) jsou poskytovány s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, které může zákazník rozumně očekávat, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou, pokud jsou potřebné,
 • d) jsou vhodné k účelu, ke kterému se obvykle používají, i s ohledem na práva třetích osob, nebo právní předpisy,
 • e) rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídají obvyklým vlastnostem služeb téhož druhu, které může zákazník očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení, která ELITE Date učinila, zejména reklamou nebo označením,
 • f) odpovídají zkušební verzi nebo náhledu, který ELITE Date zpřístupnila před uzavřením smlouvy, pokud takové poskytuje,
 • g) jsou správně propojeny s digitálním prostředím zákazníka, případně mu/jí byl poskytnut správný návod, jak služby propojit, pokud je propojení potřebné.

3) Vadou služby je také to, pokud ELITE Date:

 • a) neupozorní zákazníka na vady, které služba má, ač se u takových služeb obvykle nevyskytují;
 • b) ujistí zákazníka v rozporu se skutečností, že služba nemá žádné vady anebo se hodí k určitému užívání;
 • c) poskytne zákazníkovi službu, která ve skutečnosti není ELITE Date nebo ke které ve skutečnosti nemá právo ji poskytnout.

4) Vadou služby není nedostatek spočívající v nevyhovujícím digitálním prostředí zákazníka (nevyhovujícím technickém nebo programovém vybavení nebo síťovém připojení), ačkoliv ho/ji ELITE Date na takové vybavení předem upozornila. ELITE Date neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, rychlost přenosu dat a též její případné snížení, dále spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat či mobilní sítě na straně zákazníka. Zákazník k ověření, zda se vada vyskytla v důsledku jeho/jejího nevyhovujícího digitálního prostředí, má povinnost poskytnout nezbytnou součinnost, kterou lze rozumně očekávat (např. má povinnost upřesnit, jaký typ vybavení či připojení používá). Pokud ELITE Date odmítne tuto součinnost poskytnout, nemusí ELITE Date prokazovat, že je vada způsobena nevyhovujícím digitálním prostředím zákazníka.

5) Vadou služby dále není předem oznámený výpadek služby v délce trvání maximálně 24 hodin, který slouží k údržbě systému a možným aktualizacím. Vadou služby také nejsou krátkodobé předem neoznámené výpadky v poskytování, jsou-li jen zanedbatelné a nevyskytují-li se opakovaně.

III. Dokdy musí zákazník služby reklamovat a na co má nárok?

1) ELITE Date odpovídá za vadu, která se projeví nebo vyskytne za trvání závazku.

2) Vadu má povinnost zákazník vytknout bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději ji může vytknout v promlčecí lhůtě 3 let od okamžiku, kdy se vada projeví nebo vyskytne; později ELITE Date reklamaci nemusí vyhovět.

3) Pokud se vada projeví za dobu trvání závazku, je na ELITE Date, aby prokázala, že jsou služby poskytovány bez vad.

IV. Na co má zákazník při reklamaci nárok?

1) Primárně může zákazník požadovat odstranění vady, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné vzhledem k významu vad a hodnotě, kterou by služby měly bez vady; vadu ELITE Date odstraní v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby zákazníkovi nezpůsobila značné obtíže vzhledem k obsahu a účelu služby.

2) Pokud a) vadu neodstraní v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby zákazníkovi nezpůsobila značné obtíže vzhledem k obsahu a účelu služby, nebo je z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka, nebo b) se vada projeví i po odstranění vady, nebo c) je vada podstatným porušením smlouvy, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou služby bez vady a vadné služby, kterou ELITE Date poskytla. Odstoupit od smlouvy zákazník nemůže, pokud je vada služby jen nevýznamná. Pokud odstoupí od smlouvy, zdrží se užívání služby.

3) Reklamuje-li zákazník vady oprávněně, prodlužuje se lhůta pro reklamaci o tolik dní, po které reklamaci ELITE Date vyřizuje. Zároveň, pokud se ELITE Date zavázala zákazníkovi poskytovat služby po určitou dobu, prodlužuje se tato doba o dobu vyřizování oprávněné reklamace.

4) Pokud má ELITE Date zákazníkovi vrátit peněžitou částku z důvodu vadného plnění, vrátíme mu ji na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy příslušné právo z vadného plnění uplatnil/a. Částku ELITE Date vrátí stejným způsobem, jakým zákazník uhradil cenu služby, ledaže výslovně svolí jinak a nevzniknou mu/jí tím žádné náklady.

5) Náklady reklamace hradí zákazník. Jestliže ELITE Date reklamaci zákazníka uzná, proplatí zákazníkovi na jeho žádost účelně vynaložené náklady uznané reklamace.

6) Pokud bude mít zákazník problém s tím, jak reklamaci ELITE Date vyřizuje, stačí kontaktovat ELITE Date jakýmkoliv způsobem. Pokud zákazník spotřebitel chce případně spory řešit mimosoudně, může se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu. Tím je například Česká obchodní inspekce na adrese www.coi.cz/informace-o-adr.

7) A samozřejmě má právo se také obrátit na soud. Když třeba nebude spokojen/a s tím, jak ELITE Date reklamaci vyřídila nebo třeba nevyřídila.

V. Co udělat, když se na službě projeví nebo vyskytne vada

1) Aby ELITE Date mohla reklamaci vyřídit, bude potřebovat součinnost zákazníka. Zákazník má povinnost kontaktovat ELITE Date a popsat:

 • a) jaká je vada služby, respektive jak se projevuje;
 • b) o jakou konkrétní službu jde (např. předplacené Prémiové členství, předplacené Prémiové členství Continuum apod.) a ideálně číslo objednávky;
 • c) jaký nárok z vadného plnění zákazník požaduje;
 • d) jak se jmenuje a jaká je jeho/její e-mailová adresa, pod kterou se registroval/a.

2) Kontaktovat ELITE Date může všemi dostupnými prostředky. Nejlepší bude, když zavolá na číslo +420 773 543 459 nebo pošlete e-mail na adresu info@elitedate.cz pro urychlení komunikace. Záleží ale samozřejmě na zákazníkovi, jaký způsob bude preferovat.

3) Jakmile od zákazníka ELITE Date reklamaci obdrží, rozeběhne se její pohotovostní četa, aby vše co nejrychleji vyřešila.

VI. Dokdy ELITE Date reklamaci vyřídí?

1) Reklamaci ELITE Date vyřídí v přiměřené době s přihlédnutím k povaze služby a účelu, pro který ji zákazník požadoval/a, ledaže se strany dohodly na delší lhůtě. O této době ELITE Date bude informovat. Po marném uplynutí lhůty může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

2) Nejprve ELITE Date zákazníkovi potvrdí, kdy reklamaci uplatnil/a, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a jaké kontaktní údaje pro poskytnutí informace o vyřízení reklamace sdělil/a. Až bude vše hotovo, dostane zákazník od ELITE Date černé na bílém datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud zákazníkovi nebude moci reklamaci uznat, nebude tajit důvody. Naopak zákazníkovi vše co nejpřesněji vysvětlí.

3) Pokud reklamaci nebude ELITE Date stíhat vyřídit včas, ozve se zákazníkovi. Bude jen na zákazníkovi, zda ELITE Date vytrhnete trn z paty a odsouhlasí prodloužení lhůty.

VII. Konec dobrý, všechno dobré

Tak, a už jsme na konci. Tento reklamační řád ELITE Date používá ode dne 5.12.2023.