Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELITE Date s.r.o.

I. Předmět

1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují základní podmínky týkající se používání služeb provozovaných společností ELITE Date s.r.o. , se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze s identifikačním číslem 29093244, používající doménové jméno www.elitedate.cz (dále jen „ELITE Date").

2) Pro všechny uživatele nebo zákazníky ELITE Date (dále jen „zákazník") jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky závazné, i když se užívání nebo přístup uskutečňují mimo Českou republiku.. Zákazník přijímá Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") a kliknutím na tlačítko "Najít partnera" prohlašuje, že si VOP pozorně přečetl, že jejich obsah je srozumitelný a určitý, že je pochopil a že s nimi bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí.

3) Společnost ELITE Date na svých internetových stránkách nabízí službu sloužící ke zprostředkování seznámení svých zákazníků, informace o nich a o jejich ideálních partnerech, čímž jim poskytuje pomoc v hledání vhodné osoby k seznámení.

4) Podmínky a ustanovení uvedené níže upravují užívání služeb ELITE Date.

5) Zákazník se svou registrací zavazuje používat tyto služby pouze pro osobní a nekomerční účely.

II. Popis a rozsah služeb

1) ELITE Date nabízí svým zákazníkům databázi a aplikace přístupné na stránkách www.elitedate.cz a také na partnerských stránkách, do kterých služby ELITE Date jsou nebo mohou být integrovány.

2) ELITE Date poskytuje zákazníkům přístup ke svým aplikacím a databázi. To zahrnuje přístup k osobnostnímu testu, kde zákazník vyplní dotazník. Odpovědi zákazníka na otázky v dotazníku tvoří základ pro vypracování individuálního ohodnocení zákazníka prostřednictvím testu.

3) Odpovědi zákazníka na otázky v dotazníku a jiné osobní údaje se uvádějí do ELITE Date databáze, kde se porovnávají s údaji jiných zákazníků ELITE Date. Toto porovnání je založeno na algoritmu umožňujícím odhalení kompatibility dvou profilů zákazníků. Výsledek porovnání se předává zákazníkovi, a to tak, že zákazník obdrží soupis těch zákazníků, jejichž profil nejlépe odpovídá jeho profilu. Zákazník vypracováním testu souhlasí s tím, že se profil jeho osoby může objevit jako kompatibilní u jiných zákazníků.

4) Zákazníci mohou kontaktovat jiné zákazníky doporučené službami ELITE Date. Kontaktovaný zákazník se pak rozhodne, zda odpoví, nebo ne. Komunikace mezi zákazníky se uskutečňuje přes vnitřní komunikační systém ELITE Date.

5) Navázání kontaktu je zpoplatněnou službou. Zákazníci si mohou zakoupit přístup k této službě na dobu určitou.

6) Než bude placený servis zpřístupněn zákazníkům, budou upozorněni, že služba je placená, a informováni o jejím rozsahu a způsobech placení; placený servis bude zákazníkům zpřístupněn po obdržení platby.

7) ELITE Date nemůže zaručit, že zákazník dokáže úspěšně navázat kontakty během smluvní doby, ani ELITE Date nenese zodpovědnost v případě, když do konce smluvní doby zákazník nenaváže žádný kontakt.

8) ELITE Date nemůže zajistit správnost ohodnocení nebo posouzení v osobnostním testu.

9) Zpoplatněná služba (prémiové členství, více dále) je spotřebována, tj, plnění služeb je započato, okamžikem, kdy se zákazníkovi začnou zobrazovat nerozmazané fotografie jiných zákazníků, a je mu umožněna osobní komunikace, tj. psaní soukromých zpráv v rámci vnitřního komunikačního systému. Od tohoto okamžiku už zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, protože mu bylo odtajněno soukromí jiných zákazníků.

10) Zákazník bere na vědomí, že ELITE Date není povinna uzavřít smlouvu, a to zejména s osobou, která v minulosti porušila podmínky ELITE Date nebo existuje takové důvodné podezření (např. pro totožnost IP adresy).

III. Přístup

1) Jakýkoli přístup do ELITE Date systému databází vyžaduje registraci, při které je zákazník povinen použít své pravé občanské jméno a příjmení. Svou registrací se zákazník zavazuje dodržovat podmínky specifikované v těchto VOP. Zákazník registrací prohlašuje, že je plnoletý/plnoletá. Registrací vzniká mezi společností ELITE Date a zákazníkem smluvní vztah, který se řídí těmito VOP.

2) ELITE Date je oprávněn kdykoli zablokovat a dále neumožnit přístup do systému ELITE Date zákazníkovi, u kterého vzniklo důvodné podezření, že porušuje zákonné předpisy, a který používá systém ELITE Date v rozporu s těmito VOP. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v takovém případě nemá nárok na vrácení ani poměrné části již uhrazených služeb ELITE Date.

3) ELITE Date poskytuje služby zdarma (což zahrnuje pouze vytvoření vlastního profilu bez možnosti komunikace s potenciálními partnery) a dále nabízí zpoplatněné služby, které jsou hrazeny buď (i) formou jednorázové úhrady za každý jednotlivý vstup (tedy za umožnění komunikace s jedním konkrétním potenciálním partnerem), nebo (ii) formou úhrady za přístup ke službám ELITE Date po určitou dobu – tzv. „Prémiové členství" (jedině při uhrazení Prémiového členství má zákazník k dispozici přístup k ostře zobrazeným fotografiím ostatních zákazníků a přístup ke komunikaci s ostatními zákazníky). Vymezení placených služeb, jejich cena a časová omezenost využívání zaplacených Služeb je stanovena ceníkem, jenž je v aktuálním znění umístěn na https://www.elitedate.cz/premiove-clenstvi. Než zákazník použije zpoplatněné služby, bude v každém případě upozorněn, že zmíněná služba není bezplatná a jaká je výše poplatku. Služba bude zákazníkovi zpřístupněna po obdržení platby.

IV. Ochrana osobních údajů

1) Při poskytování služeb ELITE Date se osobní údaje zákazníků, jako například věk, pohlaví, PSČ, telefonní číslo, výsledky osobnostních testů, obrázky a další sbírají, uchovávají, zpracovávají a používají. Pojem osobní údaje znamená data obsahující osobní detaily a konkrétní podrobnosti konkrétního nebo identifikovatelného zákazníka. Rovněž se ukládají osobní nastavení zákazníka pro využívání služeb ELITE Date.

2) Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí registrace zákazníka, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o zákazníkovi nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na poskytování dílčích služeb. I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Zákazník souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm. ELITE Date má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.

3) Zákazník je tímto informován a bere na vědomí, že ELITE Date shromažďuje a zpracovává výše uvedené osobní údaje na základě zákazníkova souhlasu uděleného při jeho registraci ke Službám, který zákazník může kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování zákazníkových osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně [resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu ELITE Date]. V tomto případě ELITE Date zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by ELITE Date musela smazat osobní údaje, které zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem. Tímto rovněž není dotčeno právo požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které se zákazníka týkají a jsou stále v držení ELITE Date. Vzhledem ke specifikám Služeb poskytovaných ELITE Date může být znemožněno poskytování Služeb v případě odvolání souhlasu se zpracováním zákazníkových osobních údajů.

4) ELITE Date nemá v úmyslu předat zákazníkovy osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je ELITE Date může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

5) Tímto je zákazník informován o svém právu požadovat od ELITE Date přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování. Bližší informace o výkonu mých práv jsou uvedeny na https://www.elitedate.cz/zasady-spravy-osobnich-dat.

6) Zákazník souhlasí s tím, aby služby ELITE Date používaly údaje týkající se jeho osoby pro účely konzultování, propagace, průzkumu trhu, výzkumů a analýzy, aby se služby ELITE Date mohly vyvíjet a splňovat požadavky zákazníků. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že bude dostávat email-newslettery od ELITE Date. Tento souhlas může být kdykoli zrušen e-mailem na adresu info@elitedate.cz nebo v nastavení parametrů v uživatelském profilu. Zákazník rovněž souhlasí s publikováním jeho/jejího profilu na (i) internetových stránkách partnerů ELITE Date; (ii) internetových stránkách částečně obsahující služby ELITE Date (mikrostránky); (iii) aplikacích pro mobilní telefony ) a to za účelem zvýšení počtu osob, které mohou mít zájem o jeho/její profil.

7) Zákazník také souhlasí s tím, že se údaje jeho/jejího osobního profilu mohou předávat vnějším provozovatelům servisních služeb ELITE Date za účelem rozesílání e-mailů a newsletterů jménem ELITE Date. Zákazník souhlasí s tím, že jeho/její přístup k službám ELITE Date, pokud takový přístup byl uskutečněn přes partnerské stránky, je uložen s cookies. Tyto cookies neobsahují žádná osobní data zákazníka, ale slouží výhradně k podporování připojeného partnerského programu. Cookies budou automaticky smazány po registraci zákazníka. Pokud registrace nebude provedena, cookies bývají obvykle automaticky smazány po 30 dnech. Zákazník dále souhlasí s tím, že ELITE Date využívá služeb Google Adwords, Seznam Sklik, Google Analytics, Smartlook, Affiliate sítě a Facebook Ads formou umístění měřících kódů na stránkách ELITE Date, které jsou následně používány pro měření konverzí, remarketing a vyhodnocování návštěvnosti stránek. Společnost VS Hosting poskytuje hostingové služby společnosti ELITE Date v rámci kterých jsou provozovány její servery a ukládány zálohy dat.

8) V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na ELITE Date prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.elitedate.cz/kontakt.

9) V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.

10) Více informací o zpracování osobních údajů ze strany ELITE Date  naleznete na https://www.elitedate.cz/zasady-spravy-osobnich-dat.
 

V. Reklamační řízení

7) Případné námitky zákazníka proti jakékoliv provedené platbě musí zákazník poslat do 7 dnů od zaúčtování těchto poplatků na adresu: info@elitedate.cz, jinak jsou veškeré platby považovány za bezvadné.

8) Menší překážky pro přístup k službám nejsou považovány za odůvodnění námitky. Menší překážky k zpoplatněným službám znamenají případy, kdy doba, během které zákazník neměl přístup k zmíněným zpoplatněným službám, nepřevyšuje dva po sobě jdoucí dny. Námitky jsou považovány za oprávněné, pokud je společnost ELITE Date odpovědná za nedostupnost poskytovaných služeb.

9) V případě, že jsou námitky zákazníka oprávněné, platí následující: Zákazníkům, kteří si zaplatili přístup k aplikacím a databázi ELITE Date na určitou dobu, bude tento přístup prodloužen o dobu, která byla oprávněně namítána jako nedostupná z důvodů ležících na straně ELITE Date.

VI. Povinnosti zákazníků

1) Každý zákazník se zavazuje považovat za důvěrné všechny doručované e-maily, zprávy v interním i jiném systému a jiná sdělení nebo údaje jiných zákazníků, které obdrží při použití ELITE Date databáze, a neprozrazovat je třetí straně bez souhlasu původce. Tato povinnost se také vztahuje na jména, telefonní čísla, adresy, profily na jakýchokoliv sociálních sítích či e-maily a/nebo URL jiných zákazníků. Předávání jakýchkoli údajů ne-zákazníků je také zakázáno.

2) Každý zákazník se dále zavazuje nezneužívat služeb ELITE Date, především:

a) nepoužívat systém ELITE Date pro šíření hanlivých, nepřístojných, pornografických, urážlivých či protizákonných materiálů či informací;
b) nepoužívat ELITE Date pro vyhrožování, pronásledování lidí nebo pro porušování lidských práv (včetně práva na ochranu osobnosti), a také pro nabízení či dožadování se peněz nebo jakýchkoliv jiných materiálních či nemateriálních hodnot;
c) neposílat na stránky ELITE Date žádná data (i) obsahující viry (infikovaný software); (ii)obsahující software nebo jiné materiály chráněné autorským právem nebo právem průmyslového vlastnictví, kromě případů, když zákazník je vlastníkem nebo oprávněným držitelem dotčených práv;
d) nepoužívat ELITE Date takovým způsobem, aby dostupnost nabídek pro jiné zákazníky byla negativně ovlivněna;
e) neposílat zprávy zákazníkům pro účely jiné než osobní komunikace, zejména nepoužívat systém pro propagaci nebo reklamu služeb či zboží.

3) Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě podezření na nepřípustné nebo protizákonné použití služby, má ELITE Date právo ověřit data uváděná zákazníkem v systému a podle svého uvážení zablokovat přístup k těmto údajům a zablokovat zákazníkovi přístup ke službám ELITE Date, jinak ho znepřístupnit či zneviditelnit, popřípadě profil smazat a odstoupit od smlouvy se zákazníkem. V případě pochybností má ELITE Date právo konečného rozhodnutí o přípustnosti příslušných materiálů.

4) ELITE Date zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení zákazníka a pro přístup ke službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě.

5) Uživatelský účet – profil zákazníka slouží především k seznámení zákazníka s jiným zákazníkem. Jeho obsahem zejména nesmí být: (i) texty, které jsou v rozporu s právními předpisy; (ii) texty vykazující znaky podvodného jednání zákazníka;(iii) komerční a reklamní sdělení, včetně nabídek práce apod.; (iv) vulgární nebo sexuálně laděné texty; (v) erotické nebo pornografické fotografie či jen odkazy na tyto fotografie; (vi) autorská díla bez výslovného souhlasu autora; (vii) urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilií, zoofilií, xenofobii a rasismem; (viii) texty umožňující zaměnitelnost uživatelského účtu s účtem jiného zákazníka; (ix) kontaktní informace uživatele jako je zejména telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky, QR či jiný kód vedoucí na profil uživatele nebo jiné osoby na sociálních sítích.

6) Profilová fotografie zákazníka musí zobrazovat aktuální vzhled zákazníka. Zákazník prohlašuje, že jím do jeho profilu umístěná profilová fotografie odpovídá skutečnosti, a disponuje veškerými právy k této fotografii, především právem tuto fotografii volně zveřejnit. Zákazník není oprávněn umístit na ELITE Date fotografie obsahující kontaktní informace uživatele jako je e-mail, odkaz na webové stránky, QR či jiný kód vedoucí na profil uživatele nebo jiné osoby na sociálních sítích.

7) Zákazník se dále zavazuje zejména neporušovat obecně závazné předpisy, respektovat veškeré pokyny ELITE Date v souvislosti s poskytováním Služeb. Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že ELITE Date je oprávněna přijmout veškerá opatření k ochraně svých práv i při podezření na hrozbu jejich ohrožení, a že je ELITE Date v této souvislosti zejména oprávněna zablokovat, zneviditelnit a/nebo jinak znepřístupnit profil Zákazníka.

8) Porušení kterékoliv povinnosti zákazníka podle tohoto článku se považuje za podstatné, a ELITE Date je v takovém případě oprávněna odstoupit od smlouvy se zákazníkem, což znamená zejména zablokovat a/nebo smazat jeho profil a přístup k aplikacím a databázi ELITE Date a nedovolit mu jeho další využívání, a to bez nároku na vrácení jakékoliv části uhrazené ceny.

VII. Zrušení služby, ukončení užívání a odstoupení od smlouvy

1) Každý zákazník má právo kdykoli odstoupit od smlouvy s ELITE Date bez udání důvodu. Po odstoupení od smlouvy bude profil zákazníka vymazán. ELITE Date má rovněž právo kdykoli od smlouvy se zákazníkem odstoupit. Pro odstoupení od smlouvy je potřeba zaslat email na adresu info @ elitedate .cz se žádostí o smazání účtu. Následně bude účet do 5 pracovních dnů odstraněn. 

2) Pokud uživatel zpoplatněných služeb zruší svou registraci a/nebo jinak odstoupí od smlouvy, souhlasí s tím, že mu nebudou vráceny žádné již uhrazené platby.

3) V případě, že se zákazník nepřihlásí ke svému profilu (tj. nenavštíví emailovou schránku, nepřihlásí se apod.) po dobu delší než 12 měsíců je společnost ELITE Date oprávněna zrušit takový neaktivní účet – profil i bez souhlasu zákazníka.

4) ELITE Date si vyhrazuje právo okamžitého smazání profilů (ať už celého profilu, nebo jen jeho části či částí) , pokud má podezření, že zákazník užil fiktivní jméno, zkratku jmen a příjmení, profily s falešnými fotografiemi, fotografiemi neodpovídající skutečné podobě uživatelů, vulgárním textem, profily založené za účelem flirtu nebo sexu či jinak závadné profily. Za závadný profil je považován i profil, v němž jsou uvedené kontaktní údaje na uživatele (e-mailové adresy, telefon, Facebook, Skype, webové stránky, ...).

5) ELITE Date má právo kontrolovat a ověřovat obsah všech posílaných textů a údajů nebo grafických souborů, zda odpovídají právním předpisům a těmto VOP, a má také právo v případě nutnosti tyto údaje upravovat či smazat a profily zákazníků zablokovat, zneviditelnit, znepřístupnit a/nebo smazat.

VIII. Práva

1) Všechna práva na programy, servis, postupy, software, technologie, ochranné značky, obchodní názvy, vynálezy a všechny materiály patřící ELITE Date náleží výlučně ELITE Date. ELITE Date je vlastníkem všech autorských práv a licencí k použití výše uvedených práv. Použití všech programů a jejich obsahu, materiálů, ochranných značek a obchodních jmen je dovoleno výhradně pro účely vymezené v těchto VOP. Jakékoliv rozmnožování či šíření těchto programů, služeb, postupů, softwaru, atd. – pro jakékoli účely – je zakázáno.

IX. Odpovědnost

1) ELITE Date nekontroluje, zda jsou informace v profilech zákazníků či v jejich komunikaci bezpečné a správné. ELITE Date proto nenese žádnou odpovědnost za tyto informace. ELITE Date nenese odpovědnost za správnost a úspěšnost porovnání různých profilů a za správnost ohodnocení v osobnostních testech. ELITE Date nenese odpovědnost za obsah ohodnocení a individuálního popisu osobnosti. I když je to zakázáno, zákazníci mají možnost zadávat nepřesné údaje nebo používat ELITE Date aplikace pro nepřípustné či protizákonné účely. V případě nepřípustného či protizákonného použití ELITE Date systému ELITE Date nenese žádnou odpovědnost. ELITE Date garantuje, že bude usilovat o navázání kontaktů pro zákazníka, ale ELITE Date nezaručuje jistotu úspěchu. ELITE Date rovněž nenese odpovědnost za případy, kdy během smluvní doby zákazník nedokázal navázat žádné kontakty, nebo když se zákazníci, kteří se spojili, k sobě nehodí.

2) ELITE Date není odpovědná za stálou, nepřetržitou dostupnost systému nebo za vypnutí, přerušení či zničení technických instalací. Kromě toho, ELITE Date především nenese odpovědnost za špatnou kvalitu přístupu k systému ELITE Date kvůli zásahu vyšší moci nebo jiným nekontrolovatelným událostem, především v případě selhání komunikačních sítí a kanálů. ELITE Date nenese odpovědnost za menší přerušení v poskytování služeb.

3) Zákazník tímto zbavuje společnost ELITE Date veškeré odpovědnosti, osvobozuje od nákladů a nároků plynoucích z poškození kvůli pomluvám, urážkám a narušení osobnostních práv jinými zákazníky, kvůli selhání služeb, kvůli narušení práv k nehmotným statkům nebo jiných práv. Každý zákazník také zbavuje společnost ELITE Date odpovědnosti a osvobozuje ji od nákladů a nároků plynoucích z narušení těchto VOP.

4) Zákazník bere na vědomí, že společnost ELITE Date je povinna zpřístupnit veškeré údaje uchovávané ve svém systému příslušným orgánům veřejné správy, stanoví-li tak právní předpisy.

X. Komunikace

1) Komunice ELITE Date se zákazníky se uskutečňuje pomocí příslušného interního komunikačního systému nebo pomocí elektronické pošty. Zprávy od zákazníků pro ELITE Date je možné posílat pomocí elektronické pošty na adresy uvedené na internetových stránkách ELITE Date (například info@elitedate.cz) nebo pozemní poštou.

XI. Změny VOP

1) ELITE Date má právo kdykoli měnit tyto VOP.

2) ELITE Date má právo doplňovat tyto VOP. Tyto změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy se stávají přístupné online na webových stránkách společnosti ELITE Date. Pokračováním v používání služeb ELITE Date zákazník potvrdí svůj souhlas s doplněními. ELITE Date žádá zákazníky, aby si všímali změn a nejnovějších verzí VOP přístupných online na webových stránkách ELITE Date. Přítomnost zákazníka na internetových stránkách ELITE Date je podmíněna absolutním přijetím všech doplnění a změn.

XII. Závěrečná ustanovení

1) Tyto VOP a všechny právní poměry mezi zákazníkem a společností ELITE Date se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky. Smluvní strany se v souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly na místní příslušnosti obecného soudu ELITE Date.

2) V případě, že některá ustanovení v těchto VOP se stane neplatným nebo neúplným, zůstávají zbylá ustanovení VOP platná a účinná. Neplatné nebo neúplné ustanovení bude nahrazeno nebo doplněno platným ustanovením, které nejvíce odpovídá zamýšlenému účelu.