Podmínky


Všeobecné smluvní podmínky ELITE Date
 
 
Tyto Všeobecné smluvní podmínky stanovují základní podmínky týkající se používání služeb ELITE Date provozovaných společností ELITE Date s.r.o. , se sídlem U Mlýna 12/11, Plzeň zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni s identifikačním číslem 29093244, používající doménové jméno www.elitedate.cz  (dále jen „ELITE Date“). Pro všechny uživatele nebo zákazníky ELITE Date (dále jen „zákazník“) jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky závazné, i když se užívání nebo přístup uskutečňují mimo Českou republiku.
 
Svou registrací zákazník potvrdí, že si Všeobecné smluvní podmínky přečetl, pochopil a souhlasil s nimi. Zákazník přijímá Všeobecné smluvní podmínky  (dále jen VSP) a prohlašuje "Souhlasím s podmínkami" kliknutím na tlačítko "Najít partnera".
 
 
I.        Předmět Smluvních podmínek
 
(1)      Společnost ELITE Date na svých internetových stránkách nabízí informace pro osoby o nich a o jejich ideálních partnerech na základě vědeckých testů, čímž jim poskytuje pomoc v hledání trvalého vztahu.
 
(2)      Podmínky a ustanovení uvedené níže upravují užívání služeb ELITE Date.
 
(3)     Zákazník se svou registrací zavazuje používat tyto služby pouze pro osobní a nekomerční účely.
 
 
II.         Popis a rozsah služeb
 
(1)      ELITE Date nabízí svým zákazníkům databázi a aplikace přístupné na stránkách www.elitedate.cz a také na partnerských stránkách, do kterých služby ELITE Date jsou nebo mohou být integrovány.
 
(2)      ELITE Date poskytuje zákazníkům přístup ke svým aplikacím a databázi. To zahrnuje přístup k osobnostnímu testu, kde zákazník vyplní dotazník. Odpovědi zákazníka na otázky v dotazníku tvoří základ pro vypracování individuálního ohodnocení zákazníka.
 
(3)      Odpovědi zákazníka na otázky v dotazníku a jiné osobní údaje se uvádějí do  ELITE Date databáze, kde se porovnávají s údaji jiných zákazníků. Toto porovnání je založeno na algoritmu  umožňujícím odhalení kompatibility dvou profilů zákazníků. Výsledek porovnání se předává zákazníkovi, a to tak, že zákazník obdrží soupis těch zákazníků, čí profil nejlépe odpovídá jeho profilu.
 
(4)      Zákazníci mohou kontaktovat jiné zákazníky doporučené službami ELITE Date. Příjemce se pak rozhodne,  zda odpoví nebo ne. Komunikace mezi zákazníky se uskutečňuje přes vnitřní komunikační systém.
 
(5)      Navázání kontaktu je zpoplatněnou službou.  Zákazníci si mohou zakoupit přístup k této službě na určitou dobu.
 
(6)      Než bude placený servis zpřístupněn zákazníkům, budou upozornění na to, že služba je placená, a informování o jejím rozsahu a způsobech placení; až platba bude provedena, placený servis bude zákazníkům zpřístupněn.
 
(7)      ELITE Date nemůže zaručit, že zákazník dokáže úspěšně navázat kontakty během smluvní lhůty, a také služby ELITE Date nenesou zodpovědnost v případě, když do konce smluvní lhůty nebyl navázán žádný kontakt.
 
(8)      ELITE Date nemůže zajistit správnost ohodnocení nebo posouzení v osobnostním testu.


(9)      Zpoplatněná služba (prémiové členství) je spotřebována, tj, plnění služeb je započato, okamžikem, kdy se uživateli začnou zobrazovat nerozmazané fotografie jiných uživatelů, a je mu umožněna osobní komunikace, tj. psaní soukromých zpráv. Od tohoto okamžiku už uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, protože mu bylo odtajněno soukromí jiných uživatelů.


 
III.      Přístup
 
(1)      Jakýkoli přístup k ELITE Date systému databází vyžaduje registraci, při které zákazník použije své pravé občanské jméno a příjmení.
 
Svou registrací se zákazník zavazuje splňovat podmínky použití vysvětlené v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.
 
Zákazník registrací prohlašuje, že je plnoletý/plnoletá.
 
Registrace vytváří mezi společností ELITE Date a zákazníkem smluvní vztah, který se řídí předpisy těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 
(2)      ELITE Date je oprávněn kdykoli zablokovat přístup zákazníkovi, jenž používá systém ELITE Date nezákonně, například v případě nedodržení předpisů uvedených v čl. VII.
 
(3)      ELITE Date poskytuje služby zdarma a také nabízí zpoplatněné služby. V případě zpoplatněných služeb, je možné zaplatit za každé jednotlivé použití nebo za přístup k takovým službám během určité doby. Než zákazník použije  zpoplatněné služby, bude v každém případě upozorněn, že zmíněná služba není bezplatná a jaká je výše poplatku. Po provedení příslušné platby služba bude zpřístupněna. Všechny ostatní služby jsou v zásadě bezplatné.
 
Při používání zmíněných zpoplatněných služeb zaregistrovaný zákazník vstupuje do smluvního vztahu se společností ELITE Date, který existuje nezávisle vedle registrace. Takový smluvní vztah pro zpoplatněné služby znamená, že zákazník souhlasí s tím, že musí zaplatit, a vzniká při kliknutí na tlačítko potvrzení platby na příslušné internetové stránce.
 
 
IV.     Ochrana údajů
 
(1)      Bezpečnosti a ochraně údajů zákazníků  ELITE Date věnuje zvláštní pozornost. ELITE Date zaručuje, že splňuje statutární ustanovení týkající se ochrany dat.
 
(2)      Při poskytování smluvního servisu osobní údaje, jako například věk, pohlaví, PSČ, telefonní číslo, výsledky osobnostních testů, obrázky, se sbírají, uchovávají, zpracovávají a používají. Pojem osobní údaje znamená data  obsahující osobní detaily a konkrétní podrobnosti konkrétního nebo identifikovatelného zákazníka.
 
Rovněž se ukládají osobní nastavení zákazníka pro využívání služeb ELITE Date., které si zákazník sám nastaví. Toto je nutné proto, aby při příštích návštěvách (při každém dalším přihlášení do systému) zákazník mohl najít svá osobní nastavení.
 
(3)      Zákazník souhlasí s tím, aby služby ELITE Date používaly údaje týkající se jeho osoby pro účely konzultování, propagace, průzkumu trhu, výzkumů a analýzy, aby se služby ELITE Date mohly vyvíjet a splňovat požadavky zákazníků. 
 
Kromě toho, zákazník jasně souhlasí s tím, že bude dostávat email-newslettery od ELITE Date. Tento souhlas může být kdykoli zrušen emailem na adresu info@elitedate.cz nebo nastavení parametrů ve svém uživatelském profilu.
 
Zákazník rovněž souhlasí s publikováním jeho/její profilu na webových stránkách partnerů ELITE Date; internetových stránkách částečně obsahující služby ELITE Date (mikrostránky); aplikacích pro mobilní telefony (například UMTS nebo SMS);, aby se zvýšil počet osob, kteří mohou mít zájem o jeho/její profil.
 
Zákazník také souhlasí s tím, že se údaje jeho/její osobního profilu mohou předávat vnějším provozovatelům servisních služeb ELITE Date pro následující účely:
a) rozesílání emailů a newsletterů jménem ELITE Date.
 
Zákazník souhlasí s tím, že jeho/její přístup k službám ELITE Date, pokud takový přístup byl uskutečněn přes partnerské stránky, je uložen s cookie. Tyto cookies neobsahují žádná osobní data zákazníka, ale slouží výhradně k podporování připojeného partnerského programu. Cookies budou automaticky smazány po registraci zákazníka. Pokud registrace nebude provedena, cookies bývají obyčejně automaticky smazány po 30 dnech.
 
 
 
 
(4)      ELITE Date upozorňuje zákazníky na to, že ochrana údajů při předávání dat v otevřených sítích, jako je například internet, nemůže být plně zaručena za dostupných technických podmínek. Z tohoto důvodu odpovědnost za bezpečnost údajů předávaných zákazníkem nese sám zákazník.
 
(5)      Svou registrací zákazník souhlasí s uvedeným výše použitím jeho/její údajů.
 
 
V.         Ceny
 
(1)    Všechny služby, které jsou zpřístupněné pro uživatele ELITE Date jsou bezplatné, kromě případů, když je zákazník před použitím určité služby informován o její ceně. Ceny a způsoby platby pro zpoplatněné služby budou vysvětleny při každém použití takových služeb. Vymezení placených služeb, jejich cena a časová omezenost využívání zaplacených Služeb je stanovena ceníkem, jenž je v aktuálním znění umístěn na https://www.elitedate.cz/premiove-clenstvi.
(2)    Využívání zaplacených Služeb je časově omezeno. Pro další aktivní využívání placených Služeb po uplynutí období uvedeného v předchozí větě je nutné, aby Uživatel zaplatil další Premium SMS, dle informace, kterou obdržel od Poskytovatele v dostatečné lhůtě před uplynutím časového omezení.
(3)    V případě zablokování přístupu zákazníka k službám z důvodu porušení podmínek smlouvy je nevyužitý zůstatek na účtu zákazníka ELITE Date převeden na ELITE Date jako poplatek za porušení smlouvy. Žádný nevyužitý zůstatek nebude vrácen.
(4)Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
 
 
VI.     Reklamační řízení
 

(1)      Případné námitky zákazníka proti zaúčtovaným poplatkům musí zákazník poslat do 7 dnů od zaúčtování těchto poplatků na adresu: info@elitedate.cz . Pokud zákazník během 7 dnů nepodá žádnou odůvodněnou námitku, zaúčtované poplatky budou považovány za přijaté.

(2)      Menší překážky pro přístup k službám nejsou považovány za odůvodnění námitky. Menší překážky k zpoplatněným službám znamenají případy, kdy doba, během které zákazník neměl přístup k zmíněným zpoplatněným službám, nepřevyšuje dva po sobě jdoucí dny. Oprávnění námitky také vyžaduje splnění následující podmínky: podle článku  XI. těchto Všeobecných smluvních podmínek musí být společnost ELITE Date odpovědná za nedostupnost poskytovaných služeb.
 
(3)      V případě, že jsou námitky zákazníka oprávněné, platí následující: Zákazníkům, kteří si zaplatili přístup k aplikacím a databázi ELITE Date během určité doby, bude tento přístup prodloužen o dobu, ohledně které zákazník vznesl oprávněnou námitku.
 
(4)      V případě, že je námitka zákazníka oprávněná, má zákazník možnost dát ELITE Date dodatečnou dobu 5 pracovních dní  pro provedení náležité nápravy a také má právo požádat ELITE Date o prodloužení podle odst. (3). Pokud nebude příčina námitky odstraněna do vypršení dodatečné doby, má zákazník právo vypovědět smlouvu. Vrácení nevyužitého kreditu se v tomto případě provádí podle čl. VIII (5).


 
 
VII.    Povinnosti Zákazníků
 
(1)      Každý zákazník se zavazuje považovat za důvěrné všechny emaily a jiná sdělení nebo údaje jiných zákazníků, které obdrží při použití ELITE Date databáze, a neprozrazovat je třetí straně bez souhlasu původce. Tato povinnost se také vztahuje na jména, telefonní čísla/ čísla telefaxu, adresy či e-maily a/nebo URL jiných zákazníků.
 
Předávání jakýchkoli údajů ne-zákazníků je také zakázáno.
 
(2)      Každý zákazník se dále zavazuje nezneužívat služeb ELITE Date, především
 
a)       nepoužívat systém ELITE Date pro šíření hanlivých, nepřístojných, pornografických nebo jiných protizákonných materiálů či informací;
 
b)       nepoužívat ELITE Date pro vyhrožování, pronásledování lidí nebo pro porušování lidských práv (včetně práva osobnosti), a také pro nabízení či  dožadování se peněz nebo materiálních hodnot;
 
c)       neposílat na stránky ELITE Date žádná data:
-        obsahující viry (infikovaný software);
-        obsahující software nebo jiné materiály chráněné autorským právem nebo právem průmyslového vlastnictví, kromě případů, když zákazník je právoplatným majitelem zmíněných práv nebo obdržel souhlas pro použití takových materiálů či  software;
 
d)       nepoužívat ELITE Date takovým způsobem, aby dostupnost nabídek pro jiné zákazníky byla negativně ovlivněna;
 
e)       neposílat zprávy zákazníkům pro účely jiné než osobní komunikace, především nepoužívat systém pro propagaci nebo reklamu služeb či zboží;
 
(3)      V případě porušení občanského nebo trestního práva jakýmkoli zákazníkem, v případě nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností ELITE Date má právo zrušit smlouvu bez předchozího upozornění a okamžitě zablokovat přístup k aplikacím a databázi ELITE Date podle čl. III.
 
(4)    Pokud existuje podezření na nepřípustné nebo protizákonné použití, ELITE Date má právo ověřit data a vložená zákazníkem a v případě nutnosti zablokovat přístup k těmto údajům. ELITE Date může okamžitě zablokovat zákazníkovi přístup k systému podle čl. III. Pokud případ vyvolává pochyby, má ELITE Date právo konečného rozhodnutí o přípustnosti příslušných materiálů.

(5)    zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě (Uživatel si je vědom, že v případě poskytnutí těchto údajů nese plnou odpovědnost za škodu, která tímto případným zneužitím údajů vznikla).

(6)    Uživatelský účet – Profil slouží především k seznámení, proto jeho obsahem zejména nesmí být:
a)    texty, které jsou v rozporu s právními předpisy České republiky;
b)    texty vykazující znaky podvodného jednání Uživatele
c)    komerční a reklamní sdělení, včetně nabídek práce apod.;
d)    vulgární, nebo sexuálně laděné texty;
e)    erotické nebo pornografické fotografie či jen na tyto fotografie odkazovat;
f)    autorská díla bez výslovného souhlasu autora;
g)    urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilií, zoofilií, xenofobii a rasismem;
h)    texty, tak aby uživatelský účet byl zaměnitelný s Uživatelským účtem jiného Uživatele.

(7)    Profilová fotografie. Profilová fotografie Uživatele, která zobrazuje aktuální vzhled Uživatele. Uživatel prohlašuje, že jím do Uživatelského profilu umístěná profilová fotografie odpovídá skutečnosti, a disponuje veškerými autorskými právy k této fotografii, především právem, tuto fotografii volně zveřejnit.

 
 
VIII.      Zrušení a ukončení užívání
 
(1)      Každý zákazník má právo kdykoli zrušit smlouvu bez vysvětlení. Po zrušení smlouvy data zákazníka budou vymazaná a smluvní vztah stanovený v odst. III.(1) bude ukončen.
 
ELITE Date má rovněž právo kdykoli ukončit smluvní vztah v odstav. III (1).
 
(2)      Pokud uživatel zpoplatněných služeb zruší svou registraci, smluvní vztah stanovený v odst. III. (3) těchto Všeobecných smluvních podmínek tím zasažen nebude. Při zrušení se zákazník vzdává použití kreditu nevyužitého pro zmíněné zpoplatněné služby, tj. zákazník nedostane zpět zaplacené peníze.
 
(3)      ELITE Date má právo kdykoli přerušit poskytování služeb úplně nebo částečně.
 
(4)      Každý zákazník, který měl v době, kdy spol. ELITE Date přerušila poskytování služeb, tyto služby předplacené, dostane poměrnou náhradu za nevyužité služby (aktivní zůstatek).

(5)      Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu (tj. nenavštíví emailovou schránku, nepřihlásí se apod.) po dobu delší než 12 měsíců (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“) je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet – Profil i bez souhlasu Uživatele.

(6)      Uživatelský profil, ve kterém jsou uvedeny kontaktní informace (email, telefon, Skype) bude smazán bez předchozího upozornění. 

(7)   ELITE Date si vyhrazuje právo okamžitého smazání profilů s fiktivními jmény, zkratkami jmen a příjmení, přezdívkami, profily s falešnými fotografiemi, fotografiemi neodpovídající skutečné podobě uživatelů, vulgárním textem, profily založené za účelem flirtu nebo sexu či jinak závadné profily. Za závadný profil je považován i profil, v němž jsou uvedené kontaktní údaje na uživatele (emailové adresy, telefon, Facebook, Skype, webové stránky, ...).

 
 
IX.     Operace
 
ELITE Date má právo, i když není zavázaná, kontrolovat a ověřovat obsah všech posílaných textů a údajů nebo grafických souborů, zda odpovídají právním předpisům a těmto Smluvním podmínkám, a má také právo v případě nutnosti tyto údaje upravovat či smazat. 
 
X.      Práva
 
Všechna práva na programy, servis, postupy, software, technologie, ochranné značky, obchodní názvy, vynálezy a všechny materiály patřící ELITE Date náleží výlučně ELITE Date. ELITE Date je vlastníkem všech licencí k použití výše uvedených práv.
 
Použití všech programů a jejich obsahu, materiálů, ochranných značek a obchodních jmen je dovoleno výhradně pro účely vymezené v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.   Reprodukování těchto programů, služeb, postupů, softwaru, atd. – pro jakékoli účely – je zakázáno.
 
 
XI.     Odpovědnost
 
(1)      ELITE Date nekontroluje, zda jsou informace v profilech zákazníků či v jejich komunikaci bezpečné a správné. ELITE Date proto nenese žádnou odpovědnost za tyto informace. V tomto ohledu je veškerá odpovědnost vyloučena.
 
ELITE Date nenese odpovědnost za správnost a úspěšnost porovnání různých profilů a za správnost ohodnocení v osobnostních testech. ELITE Date nenese odpovědnost za obsah ohodnocení a individuálního popisu osobnosti. I když je to zakázáno, zákazníci mají možnost zadávat nepřesné  údaje nebo používat ELITE Date aplikace pro nepřípustné či protizákonné účely.
 
V případě nepřípustného či protizákonného použití ELITE Date systému ELITE Date nenese žádnou odpovědnost.
 
ELITE Date garantuje, že se bude usilovat o navázání kontaktů pro zákazníka, ale ELITE Date nezaručuje jistotu úspěchu. ELITE Date rovněž nenese odpovědnost za případy, kdy během smluvní doby zákazník nedokázal navázat žádné kontakty, nebo když se zákazníci, kteří se spojili, k sobě nehodí.
 
(2)      ELITE Date není odpovědná za stálou, nepřetržitou dostupnost systému nebo za vypnutí, přerušení či zničení technických instalací. Kromě toho, ELITE Date především  nenese odpovědnost za špatnou kvalitu přístupu k systému ELITE Date kvůli zásahu vyšší moci nebo jiným nekontrolovatelným událostem, především v případě selhání komunikačních sítí a kanálů. ELITE Date nenese odpovědnost za menší přerušení v poskytování služeb.
 
(3)      ELITE Date nenese odpovědnost za škodu způsobenou jinými než výše uvedenými příčinami, vyjma případů úmyslné nebo hrubé nedbalosti její pracovníků a zástupců, přičemž v těchto případech ELITE Date nese odpovědnost pouze v té míře, v jaké tyto příčiny způsobily škodu ve srovnání s jinými příčinami.
 
(4)      ELITE Date nese odpovědnost za nedbalost pouze v té výši, v jaké pracovník nebo zástupce ELITE Date porušil závažné smluvní povinnosti.  Veškerá odpovědnost je omezena na typická poškození.
 
(5)      Odpovědnost za vše výše neuvedené je vyloučena.
 
 
XII.    Pojistné plnění
 
Zákazník tímto zbavuje společnost ELITE Date vší odpovědnosti, osvobozuje od nákladů a  nároků plynoucích z poškození kvůli pomluvám, urážkám a narušení osobních práv jinými zákazníky, kvůli selhání služeb, kvůli narušení zákazníky práv na nehmotný majetek nebo jiných práv. Každý zákazník také zbavuje společnost ELITE Date odpovědnosti a osvobozuje ji od nákladů a nároků plynoucích z narušení těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 
 
XIII.   Komunikace
 
Spojení od ELITE Date k zákazníkům se uskutečňuje pomocí příslušné ho formuláře při zadání uživatelského jména nebo pomocí elektronické pošty. Zprávy od zákazníků pro ELITE Date je možné posílat pomocí elektronické pošty  na adresy uvedené na internetových stránkách ELITE Date (například info@elitedate.cz) nebo pozemní poštou.
 
 
XIV.   Vyrovnání / Retenční právo
 
Zákazníci mají možnost si činit nárok na započtení protipohledávky nebo uplatňovat retenční právo jen v případech, které se staly res judicata, které jsou nesporné nebo jinak všeobecně uznávané.
 
 
XV.    Reklama
 
Zákazník souhlasí s tím, že mu ELITE Date bude posílat zprávy s reklamou služeb, které nabízí.
 
 
XVI.   Dodatky k Všeobecným smluvním podmínkám
 
ELITE Date má právo kdykoli dodávat ustanovení k těmto Všeobecným smluvním podmínkám. Zákazník může protestovat proti takovemu doplnění během dvou týdnů. Pokud zákazník nepodal námitku proti doplnění v stanoveném termínu, nové Všeobecné smluvní podminky se začnou vztahovat na zákazníka ode dne, kdy tento termín vyprší.
 
ELITE Date má právo doplňovat tyto  Všeobecné smluvní podminky. Tyto dodatky nabývají účinnosti, když se stávají přístupné online na webových stránkách. Tento postup je platný a nemá vliv na možnost každého zákazníka ukončit své členství. Pokračováním v použití služeb ELITE Date zákazník potvrdí svůj souhlas s doplněními.
 
Pokud má zákazník námitky proti doplněným Všeobecným smluvním podmínkám, ELITE Date má právo ukončit bez předchozího upozornění  bezplatné členství popsané v odst. III.(1). V tomto případě bude mít ELITE Date také právo odmítnout automatické prodloužení zpoplatněného členství podle odst.  II.(5), III.(3), VIII.(3). V tomto případě bude zpoplatněné členství ukončeno dnem vypršení termínu přístupu. ELITE Date oznámí své námitky proti prodloužení zpoplatněného členství nejpozději dva týdny před dnem vypršení termínu.   
 
ELITE Date žádá zákazníky, aby si všímali změn a nejnovějších verzí Podmínek přístupnývh online na webových stránkách ELITE Date. Přítomnost zákazníka na internetových stránkách je podmíněna absolutním přijetím všech doplnění a pozměnění.
 
 
XVII.  Obecné podmínky
 
Tyto Všeobecné smluvní podminky a všechny právní poměry mezi zákazníkem a společností ELITE Date se řídí právními předpisy České republiky. V případě jestli nějaké ustanovení v těchto Všeobecných smluvních podminkách se stane neplatným  nebo neúplným, oprávněnost zbývajících ustanovení Všeobecných smluvních podminek zůstane nezasažená.
 
Neplatné nebo neúplné ustanovení má být nahrazeno nebo doplněno platným ustanovením, které nejvíce odpovídá zamýšlenému ekonomickému výsledku.
 
Zaregistrované sídlo společnosti ELITE Date musí být výhradním místem pro soudní působnost v případě všech sporů spojených s ELITE Date.
 
 
XVIII. Právo na odvolání
 
Zákazník má právo zrušit smluvní vztah s ELITE Date podle odst. III (1) během 2 týdnů od data uzavření písemným prohlašením na emailovou adresu ELITE Date uvedenou v čl. XIII. nebo pomocí pozemnípošty na adresu uvedenou v čl. XIX.
 
Zákazník má právo zrušit smluvní vztah s ELITE Date podle čl. III odst. (3) během 2 týdnů po vstoupení do něho (od data uzavření) tímto způsobem, pokud zákazník ješte nepoužil zpoplatněných služeb. Zmíněné právo na odvolání pozbude platnosti při prvním použití placeného servisu.
 
 


Registrace

Proč ELITE Date

Slibujeme příjemné a jednoduché hledání a výběr z UŽASNÝCH lidí, kteří budou splňovat vaše očekávání.

Více

Úspěšně se seznámili

Podle statistik se každý 5. člověk v České republice seznámí přes seznamku. Je to trend, který se v současné době stává běžným.

Více

Za jak dlouho budu moci plně využívat svůj profil při zaplacení prémiového členství?

Prémiové členství je aktivováno automaticky po obdržení platby z vaší banky na bankovní účet seznamky ELITE Date. Vzhledem k tomu, že jsou všechny transakce prováděny prostřednictvím platební brány GoPay a PayU, počítejte s tím, že aktivace prémiového členství určitý čas trvá. Záleží na způsobu platby, který si pro úhradu svého prémiového členství zvolíte. U platby mobilním telefonem nebo platební kartou se prémiové členství aktivuje během pár minut (desítek minut), u bankovního převodu za 2-3 pracovní dny, u složenky za 5-7 pracovních dní.

Více