Zásady správy osobních dat

Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové stránky www.elitedate.cz  (dále jen „Webová stránka”). Správcem osobních údajů je společnost ELITE Date s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré město, IČO 29093244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 278797, zastoupená Janem Patrmanem, jednatelem (dále jako „ELITE Date“).  ELITE Date se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. ELITE Date je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce. Tyto zásady jsou platné od 24.5.2018. 

Tím, že nám poskytnete svoje osobní údaje, nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. 

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi, které máme, nebo můžeme mít.

Tento dokument obsahuje informace o datech v těchto kategoriích:

 • Proč tato data potřebujeme
 • Kde jsou tato data uložena a kdo má k těmto datům přístup
 • Jak dlouho je uchováváme
 • Jak zabezpečujeme, aby se k nim nedostala neoprávněná osoba
 • Jaká data sbíráme

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme 

 • k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek 
 • k jednání o uzavření nebo změně smlouvy
 • k zajištění plnění smlouvy, kterou spolu uzavíráme 
 • k vedení obchodní a statistické evidence
 • k zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (e-mailem nebo SMS) o produktech a službách (pouze tehdy, budeme-li mít od Vás příslušný souhlas)
 • k poskytování věrnostních výhod

Zabezpečení přístupu k datům

 • Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.
 • Data jsou přenášena prostřednictvím protokolu https s použitím šifrovací technologie SSL znemožňujícím třetím stranám jejich sledování
 • Data jsou uložena v systému vyžadujícího přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla 
 • Přístup k datům je definován uživatelskými rolemi v systému, zamezujícími možnosti neautorizovaným uživatelům přístup k datům, ke kterým nemají příslušná oprávnění 
 • Data jsou uložena na serverech v jednom z nejnovějších a nejbezpečnějších hostingových centrech se smluvně definovanými podmínkami ukládání dat, nakládání s nimi a zamezení přístupu neoprávněných osob 

Doba spravování údajů


Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy jste nám prostřednictvím Webové stránky svoje osobní údaje naposledy předali (tedy od Vašeho posledního přihlášení), a v případě, že s námi uzavíráte jakoukoli smlouvu a/nebo používáte naše služby, je doba uchování po dobu trvání smlouvy a po dodatečnou dobu 10 let.

Data evidovaná o klientech v průběhu životního cyklu aplikace

 • Podle možností přístupu dělíme uživatele na tyto skupiny
 • Veřejnost - subjekt bez registrace v systému
 • Neregistrovaný uživatel - subjekt v procesu dokončování registrace
 • Registrovaný uživatel - uživatel s dokončenou registrací
 • Prémiový uživatel - registrovaný uživatel s aktivovaným prémiovým členstvím
 • Administrátor - uživatel mající na starost správu uživatelů
 • Technický správce - administrátor s přístupem k technické databázi

Veřejnost a neregistrovaný uživatel nevidí žádné informace o ostatních uživatelích.

O uživatelích jsou údaje sbírány ve 3 etapách

 • Při zahájení registrace (na úvodní stránce, či na stránkách s widgety registrací)
 • V průběhu registrace až do jejího dokončení
 • Po dokončení registrace a používání služby

Při zahájení registrace  

 • Sbíráno je 5 těchto údajů:
  • Pohlaví uživatele (muž / žena)
  • Požadované kvůli navrhování potenciálních partnerů.
  • Viditelné ostatními uživateli.
 • Pohlaví ostatních uživatelů, o které má uživatel zájem
  • Požadované kvůli navrhování potenciálních partnerů.
  • Zjistitelné ostatními uživateli.
 • E-mailová adresa uživatele
  • Požadované kvůli možnosti komunikace s uživatelem, jeho přihlášení do systému a zasílání návrhů partnerů
  • Skrytá ostatním uživatelům. Viditelná pouze administrátory a technickými správci.
 • Souhlas s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů
  • Požadované kvůli zákonné povinnosti a informování o zásadách nakládání s uživatelovými údaji.
  • Viditelná pouze technickými správci.
 • URL Adresa, z které uživatel přišel (tzv. Referral) a  URL adresy stránky, kterou požadoval  (Requested URL)
  • Požadované kvůli vyhodnocování marketingových kampaní a možnosti výplaty affilate partnerům.
  • Viditelná pouze technickými správci.

Pokud uživatel neposkytne souhlas s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů, nejsou tato data uložena do DB. Poskytne-li, jsou uložena do DB.

Uživatelům v tomto kroku registrace přijde e-mail s žádostí o potvrzení e-mailové adresy a následně s žádostí o dokončení registrace.

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 5 měsíců, než budou automaticky odstraněny. Pokračuje-li uživatel dále v registraci, stanou se tyto údaje součástí jeho uživatelského profilu. V takovém případě jsou pak uchovávána do odstranění uživatelova profilu, či do využití jeho žádosti o výmaz.

Pokud uživatel projeví zájem o výmaz těchto dat, je tento zaznamenán do tabulky výmazu dat s jeho e-mailovou adresou a datem podané žádosti.

V průběhu registrace

Po prvním kroku jsou po uživateli požadované následující informace v níže uvedených skupinách

Osobní údaje

 • Křestní jméno
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Příjmení
  • Viditelné pouze administrátory
 • Kraj bydliště v ČR
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Heslo
  • Neviditelné nikým. V databázi uložené zahashováním a nezjistitelné ani přímým přístupem do DB technickým správcem
 • Den, měsíc a datum narození
  • Kompletní datum viditelné pouze administrátory
  • Registrovaní uživatelé vidí pouze aktuální věk uživatele
 • Rodinný stav
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Vzdělání
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Povolání
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Výška
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Barva očí
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Barva vlasů
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Popis vlastní postavy
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Kuřák
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Má děti
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Víra
  • Viditelné registrovanými uživateli

Profilové informace

 • 3 možnosti na čem závisí dlouhodobý vztah
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Jak je pro Vás důležitý vzhled Vašeho partnera
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Kdybyste měl/la posoudit svoji atraktivitu, řekl/la byste, že na druhé působíte
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Zkuste odhadnout, jak váš vzhled hodnotí vaše okolí
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • 3 oblíbené aktivity
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • 3 věci, které uživatele zajímají
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Nejoblíbenější roční období
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • 2 tvrzení, která nejlépe popisují přístup k životu
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Jaké je uživatelovo vysněné období
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Ideální dovolená
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Chce s novým partnerem děti
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Má domácí zvíře
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • 4 textová pole popisující sebe a na co by se chtěl zeptat ostatních uživatelů
  • Viditelné registrovanými uživateli
 • Psychologický test
  • 4 x 14 otázek profilujících uživatele
  • Viditelné administrátory

Technické informace

 • Datum dokončení registrace
  • Viditelné administrátory
 • URL adresa, z které uživatel přišel (tzv. Referral) a URL adresy stránky, kterou požadoval  (Requested URL) pro dokončení registrace
  • Požadované kvůli vyhodnocování marketingových kampaní a možnosti výplaty affilate partnerům
  • Viditelná pouze technickými správci

Na základě zadané e-mailové adresy uživatelé před dokončením registrace dostávají e-mailové notifikace s pobídkou k dokončení registrace.

Informace, které uživatel zadává v průběhu registrace, a které jsou výše uvedeny jako viditelné dalšími uživateli, začínají jimi býti viditelné až v okamžiku dokončení registrace a potvrzení e-mailové adresy.

Data získaná v průběhu používání služby po dokončení registrace

 • Uživatelovy fotografie
  • Viditelné prémiovými uživateli, v rozmazané podobě pak i uživateli registrovanými
 • Rozmezí požadovaného věku partnera
  • Viditelné administrátory
 • Regiony (kraje) pro vyhledávání partnera
  • Viditelné administrátory
 • Rozmezí požadované výšky partnera
  • Viditelné administrátory
 • Požadavek na kuřák / nekuřák
  • Viditelné administrátory
 • Požadavek na minimální vzdělání partnera
  • Viditelné administrátory
 • URL adresa, z které uživatel přišel (tzv. Referral) a URL adresy stránky, kterou požadoval  (Requested URL) při přihlášení do systému
  • Požadované kvůli vyhodnocování marketingových kampaní a možnosti výplaty affilate partnerům
 • Viditelná pouze technickými správci
  • Navštívení profilu
 • Viditelné uživatelem, který byl navštíven, a administrátory
  • Projevení zájmu (zaujal/a jsi mne)
 • Viditelné uživatelem, který byl navštíven, a administrátory
  • Zpráva
 • Viditelné uživatelem, který byl navštíven, a administrátory
  • Pořízení prémiového členství

Data poskytována třetím stranám


Společnost ELITE Date v rámci naplnění podstaty své služby a jejího zkvalitnění spolupracuje s třetími stranami za účelem podpory marketingových aktivit a získávání dalších uživatelů. 

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím realizaci Vámi zakoupených služeb a/nebo zprostředkovávajícím uzavření smlouvy s námi, společnostem pro výzkum trhu, poskytovatelům IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

Následujícím třetím stranám zpřístupňuje limitovanou část níže uvedených údajů a níže definovaným způsobem.

Služby využívající měřící kódy k analýze chování uživatelů či pro cílenou reklamu

Níže uvedené služby využívají měřící kódy umístěné na Webové stránce, které v anonymní podobě odesílají statistická data o chování uživatelů. Tato data není možné spárovat s účtem uživatele a ani společnosti provozující tyto služby k těmto datům nemají přístup.

Google Universal Analytics

Pro potřeby analyzování chování uživatelů na Webové stránce využívá Webová stránka službu Google Universal Analytics společnosti Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America, dále jen "Google". 

Tato služba pomocí instalované cookie sbírá anonymizované demografické údaje o uživatelích, která dále v agregované podobě prezentuje a analyzuje.

Nechcete-li být službou Google Universal Analytics sledováni, můžete tak učinit instalací doplňku Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera, který toto sledování zamezuje – nebo instalaci cookies můžete také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky.

Facebook Ads

Pro potřeby vyhodnocování a cílení reklam využívá Webová stránka službu Facebook Ads společnosti Facebook Inc. se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, dále jen "Facebook".

Této službě pomocí volání javascriptového kódu předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzích, které slouží k optimalizaci cílení a podávání reklam. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.

Tato služba dále pomocí instalované cookie sbírá anonymizované údaje o pohybu uživatele po Webové stránce s cílem optimalizace zobrazovaných reklamních sdělení na stránkách poskytujících službě Facebook Ads reklamní prostor.

Nechcete-li být službou Facebook Ads sledováni, můžete instalaci cookies můžete také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky.

Google Adds

Pro potřeby vyhodnocování a cílení reklam využívá Webová stránka službu Google Adwords společnosti Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen "Google". 

Této službě pomocí volání javascriptového kódu předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzích, které slouží k optimalizaci cílení a podávání reklam. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.

Tato služba dále pomocí instalované cookie sbírá anonymizované údaje o pohybu uživatele po Webové stránce s cílem optimalizace zobrazovaných reklamních sdělení na stránkách poskytujících službě Google Ads reklamní prostor a dále hash emailové adresy.

Nechcete-li být službou Google Ads sledováni, můžete instalaci cookies můžete také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky.

Microsoft Ads

Pro potřeby vyhodnocování a cílení reklam využívá Webová stránka službu Microsoft Ads společnosti Microsoft Ireland Operations Limited One se sídlem Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18 D18 P521 Microsoft Ireland, DIČ: IE8256796U, dále jen "Microsoft".

Této službě pomocí volání javascriptového kódu předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzích, které slouží k optimalizaci cílení a podávání reklam. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.

Tato služba dále pomocí instalované cookie sbírá anonymizované údaje o pohybu uživatele po Webové stránce s cílem optimalizace zobrazovaných reklamních sdělení na stránkách poskytujících službě Microsoft Ads reklamní prostor.

Nechcete-li být službou Microsoft Ads sledováni, můžete instalaci cookies můžete také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky.

Seznam Sklik

Pro potřeby vyhodnocování a cílení reklam využívá Webová stránku službu Sklik společnosti Seznam.cz a.s. s IČ 26168685 a sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, dále jen "Seznam".

Této službě pomocí volání javascriptového kódu předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzích, které slouží k optimalizaci cílení a podávání reklam. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.

Tato služba dále pomocí instalované cookie sbírá anonymizované údaje o pohybu uživatele po Webové stránce s cílem optimalizace zobrazovaných reklamních sdělení na stránkách poskytujících službě Sklik reklamní prostor.

Nechcete-li být službou Sklik sledováni, můžete instalaci cookies také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky. 

Taboola

Pro potřeby vyhodnocování a cílení reklam využívá Webová stránku službu Taboola provozovanou společností PROJECT AGORA LTD se sídlem Arch.Makariou III, 214, 3030, LIMASSOSL, Kypr a DIČ: 10357764D, dále jen "Taboola".

Této službě pomocí volání javascriptového kódu předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzích, které slouží k optimalizaci cílení a podávání reklam. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.

Tato služba dále pomocí instalované cookie sbírá anonymizované údaje o pohybu uživatele po Webové stránce s cílem optimalizace zobrazovaných reklamních sdělení na stránkách poskytujících službě Taboola reklamní prostor.

Nechcete-li být službou Taboola sledováni, můžete instalaci cookies také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky. 

Partnerské sítě

Affilbox.cz

Pro potřeby spolupráce s externími Affiliate partnery využívá Webová stránka službu Affilbox.cz, provozovanou společností AffilBox s.r.o. s IČ: 28777000 a sídlem Jahnova 8, Pardubice, 530 02.

Této službě pomocí server-to-server volání předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzí, které slouží k vyhodnocení a fakturaci partnerských programů. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.

Compado

Pro potřeby spolupráce s externími Affiliate partnery využívá Webová stránka službu Compado, provozovanou společností Compado se sídlem Uhlandstraße 171-172, 10719 Berlin, Německo.

Této službě pomocí server-to-server volání předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzí, které slouží k vyhodnocení a fakturaci partnerských programů. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.

eHub

Pro potřeby spolupráce s externími Affiliate partnery využívá Webová stránka službu ehub.cz, provozovanou společností eHUB.cz s.r.o. s IČ 24818569 se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Této službě pomocí javascriptového volání předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzí, které slouží k vyhodnocení a fakturaci partnerských programů. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.

Tato služba dále pomocí instalované cookie sbírá anonymizované údaje o pohybu uživatele po Webové stránce s cílem nezávislého sledování provedených konverzí v rámci partnerského programu.

Nechcete-li být těmito službami sledováni, můžete instalaci cookies také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky.

eSpolupráce

Pro potřeby spolupráce s externími Affiliate partnery využívá Webová stránka službu eSpolupráce.cz, provozovanou společností Elephant Orchestra s IČ 03272974 se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8.

Této službě pomocí server-to-server volání předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzí, které slouží k vyhodnocení a fakturaci partnerských programů. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.

Služby poskytují možnost přihlášení technologií Single sign-on

Seznam login

Pro potřeby zjednodušeného (Single sign-on) přihlášení, využívá Webová stránka možnost přihlášení uživatele prostřednictvím jednotného přihlášení Seznam login společnosti Seznam.cz a.s. s IČ 26168685 a sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5. Během tohoto přihlášení obdrží Seznam.cz informaci o uživatelově e-mailové adrese, kterou provede přihlášení do účtu Seznamu. Samotná služba Seznamu nemá žádný přístup do aplikace elitedate.cz a nemůže číst žádná uživatelova data.

Facebook login

Pro potřeby zjednodušeného (Single sign-on) přihlášení, využívá Webová stránka možnost přihlášení uživatele prostřednictvím jednotného přihlášení Facebook login společnosti Facebook Inc. se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Během tohoto přihlášení obdrží Facebook informaci o uživatelově e-mailové adrese, kterou provede přihlášení do aplikace Facebook. Samotná aplikace Facebook nemá žádný přístup do aplikace elitedate.cz a nemůže číst žádná uživatelova data.

Služby zprostředkovávající platební styk

GoPay

Společnost GoPay s.r.o. s IČ: 26046768 a sídlem Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, dále jen "GoPay" poskytuje společnosti ELITE Date s.r.o. službu integrované platební brány, skrze kterou probíhají platby prémiového členství.

Pro potřeby identifikace a zprostředkování platby obdrží GoPay informaci o e-mailové adrese, jména a příjmení uživatele a požadovaném produktu, spolu s částkou, kterou má uživatel uhradit. 

PayU

Společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, Polsko, dále jen "PayU" poskytuje společnosti ELITE Date s.r.o. službu integrované platební brány, skrze kterou probíhají platby prémiového členství.

Pro potřeby identifikace a zprostředkování platby obdrží PayU informaci o e-mailové a IP adrese, jménu a příjmení  uživatele a požadovaném produktu, spolu s částkou, kterou má uživatel uhradit.

Služby poskytující hosting a správu serverového vybavení

VS Hosting

Společnost VS Hosting s IČ 61505455 a sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10 poskytuje hostingové služby společnosti ELITE Date s.r.o. v rámci kterých jsou provozovány její servery a ukládány zálohy dat na základě aktualizované smlouvy podléhající Nařízení o poskytování služeb s definovanými přístupem a nakládáním s daty Webové stránky.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. 

Soubory cookies

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek. 

Práva subjektu údajů 

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že ELITE Date při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z ustanovení příslušných právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít. 

Právo přístupu ke svým osobním údajům

Právo na opravu osobních údajů; S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů. Tohoto práva lze dosáhnout přihlášením uživatele na Webovou stránku prostřednictvím své e-mailové adresy a hesla.

Právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“)

(s účinností od 28. 5. 2018), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení: 

 •  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje
 •  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení

Tohoto práva může Uživatel dosáhnout zrušením svého profilu v nastavení Webové stránky nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu info@elitedate.cz.

Právo na omezení zpracování svých osobních údajů

(s účinností od 28. 5. 2018) v kterémkoli z těchto případů: 

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 •  zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 •  správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 •  subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

Tohoto práva může Uživatel dosáhnout úpravou svého profilu v nastavení Webové stránky nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu info@elitedate.cz. 

Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka

(s účinností od 28. 5. 2018) které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Tohoto práva může Uživatel dosáhnout zasláním e-mailové zprávy na adresu info@elitedate.cz.

Právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány

Právo na přenositelnost údajů (s účinností od 28. 5. 2018), tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, nebo že se zpracování provádí automatizovaně.

Tohoto práva může Uživatel dosáhnout zasláním e-mailové zprávy na adresu info@elitedate.cz. 

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

a to včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení.

Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů 

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat v nastavení uživatelského účtu Webové stránky, pomocí e-mailové zprávy zaslané na adresu info@elitedate.cz nebo písemně na adrese ELITE Date s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.